Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:

Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolorowa 8. (dalej Santander Leasing).

Santander Leasing posługuje się adresem internetowym www.santanderleasing.pl oraz adresem poczty elektronicznej leasing24@santander.pl lub kontakt@santanderleasing.pl.

Regulamin określa warunki, na jakich Santander Leasing udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej „Serwisem” w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi. W razie braku zgody na te warunki, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

 1. Treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich Użytkowników.
 2. W Serwisie Santander Leasing udostępnia:
  1. wybrane informacje o niektórych usługach Santander Leasing lub podmiotów współpracujących z Santander Leasing,
  2. wybrane informacje finansowe,
  3. narzędzia ułatwiające planowanie i komunikację (kalendarz, baza kontaktów),
  4. okresowo narzędzia umożliwiające korzystanie z aktualnych promocji i akcji specjalnych Santander Leasing lub podmiotów współpracujących z Santander Leasing.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  2. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript.
 4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 5. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są pliki cookie.
 6. W określonych podstronach Serwisu, w ramach zamawianych przez Użytkowników ofert, Santander Leasing publikują formularze kontaktowe gromadzące dane osobowe. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są w Polityce przetwarzania danych osobowych oraz Polityce prywatności Serwisu.
 7. Santander Leasing dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantują możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 8. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Santander Leasing.
 9. Santander Leasing dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 10. Użytkownik Serwisu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność wobec Santander Leasing jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Santander Leasing.
 11. Korzystanie z Serwisu oraz z zawartych w nich treści, narzędzi jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Santander Leasing, niezależnie od ochrony zapewnianej przez przepisy prawa, w tym prawo autorskie.
 12. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i dostępnych treści, narzędzi można zgłaszać pisemnie na adres Santander Leasing, ustnie (w tym telefonicznie) lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@santanderleasing.pl. Tryb rozpatrywania reklamacji składanych do Santander Leasing S.A. opisuje dokument Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, dostępny tutaj.
 13. Santander Leasing dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne oraz dostępne nieprzerwanie.
 14. O zmianach Regulaminu Santander Leasing informują przez ogłoszenie nowego Regulaminu w Serwisie.
 15. Santander Leasing mogą w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi dostępnych w Serwisie. O wystąpieniu istotnych zmian, Santander Leasing poinformuje ogłoszeniem w Serwisie.
 16. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.