Szukaj na stronie

Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)

Inspektor ochrony danych

Maciej Melerowicz
e-mail: iod@santanderleasing.pl

Z tego dokumentu dowiedzą się Państwo, po co zbieramy Państwa dane i co z nimi robimy.

 • Administratorem Państwa danych jest Santander Leasing S.A. (dalej jako „Spółka”). Mogą Państwo się z nami skontaktować:

  • listownie, kierując korespondencję na adres: Santander Leasing S.A., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań,
  • telefonicznie, pod numerem: +48 61 850 35 25,
  • pocztą elektroniczną – kontakt@santanderleasing.pl
  • w inny sposób, który wskazujemy na stronie www.santander.pl/santander-leasing.

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. To osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony danych.

  Mogą to Państwo robić:

  • listownie, kierując korespondencję na adres: Santander Leasing S.A., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, z dopiskiem “Inspektor ochrony danych”,
  • pocztą elektroniczną – iod@santanderleasing.pl.
 • Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) oraz polskimi przepisami, które dotyczą ochrony danych osobowych.

  Państwa dane możemy przetwarzać:

  • aby zawierać lub wykonywać umowy zawarte z Państwem lub z Państwa udziałem,
  • aby wypełniać obowiązki prawne,
  • w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • aby wykonywać zadania, które służą interesowi publicznemu,
  • na podstawie Państwa zgody.
  • Dane przetwarzamy w celu prowadzenia przez nas działalności leasingowej lub pożyczkowej oraz świadczenia innych usług na potrzeby realizacji zawartych z Państwem umów lub w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa życzenie przed lub w związku z zawarciem umowy.
  • Dane przetwarzamy w celu realizacji czynności zmierzających do zawarcia lub realizacji umowy, w związku z którą zostały nam przekazane, na przykład na potrzeby nawiązania relacji w ramach umowy agencyjnej, pośrednictwa, o współpracy lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności oraz w celu realizacji procesu rekrutacji.
  • Dane przetwarzamy też, gdy wywiązujemy się z licznych obowiązków, które nakłada na nas prawo lub wymogi regulacyjne. Wskazują je m. in. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawodawstwa podatkowego, przepisy z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego oraz inne regulacje. Możemy być ponadto zobowiązani do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom.

  Państwa dane możemy ponadto przetwarzać w szczególności aby: weryfikować tożsamość Państwa i osób, które Państwo reprezentują, oceniać Państwa zdolność kredytową, analizować ryzyko kredytowe, przyjmować zabezpieczenia dla naszych wierzytelności, wypełniać obowiązki podatkowe, m. in. monitorować i raportować zgodnie z prawem podatkowym, monitorować terminowość spłat należności i właściwie zarządzać ryzykiem, przeciwdziałać missellingowi, czyli nie proponować Państwu produktów, które są niedopasowane do Państwa potrzeb.

  • W określonych sytuacjach przetwarzamy Państwa dane do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów (naszych lub trzeciej strony). Robimy to np.: aby ustalić roszczenia, dochodzić ich lub bronić, badać, czy są Państwo zadowoleni z naszych usług, w marketingu bezpośrednim produktów i usług – naszych, podmiotów z Grupy Santander Bank Polska1 oraz innych podmiotów, na rzecz których świadczymy usługi, do naszych celów administracyjnych, np. abyśmy mogli w jednym miejscu zarządzać kwestiami pracowniczymi lub związanymi ze współpracą lub relacjami z Państwem i naszymi kontrahentami, analizować portfel kredytowy, przygotowywać statystyki i raporty na użytek własny oraz w ramach Grupy Santander Bank Polska, gdy działają Państwo na rzecz naszych klientów lub kontrahentów lub w ich imieniu, gdy korzystamy z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, gdy udzielamy informacji organom lub instytucjom w ramach wykonywania obowiązków administracyjnych lub otrzymanych zapytań, gdy działamy na rzecz zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę instytucji finansowych, banków, instytucji kredytowych, pożyczkowych i płatniczych oraz ich klientów, na rzecz zapewnienia nam bezpieczeństwa informatycznego, w celu badania satysfakcji klientów.
  • Przetwarzamy dane także na podstawie Państwa zgody. Udzielają jej nam Państwo w określonych celach, np. abyśmy mogli przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych, przesyłać dane w celu marketingowym w ramach Grupy Santander Bank Polska. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których przetwarzamy dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

  1 Przez Grupę Santander Bank Polska rozumiemy Santander Bank Polska S.A. oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, w tym podmioty utworzone w przyszłości. Lista podmiotów znajduje się na stronie https://www.santander.pl/o-banku/o-nas

  • Dane możemy udostępnić lub przekazywać innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
  • Odbiorcami mogą być w szczególności: nasi upoważnieni pracownicy oraz inne osoby działające z naszego upoważnienia, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, organy administracyjne, Biuro Informacji Kredytowej S.A., międzynarodowe instytucje finansowe (np. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rady Europy), izby rozliczeniowe, Związek Polskiego Leasingu, biura informacji gospodarczej, banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności, urzędy skarbowe, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, dostawcy paliw, zakłady ubezpieczeń, agenci ubezpieczeniowi oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty z Grupy Santander Bank Polska S.A. oraz Grupy Santander2.
  • Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie na nasze polecenie oraz pod warunkiem, że zachowają poufność, tajemnicę zawodową i ubezpieczeniową. Są to w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu działalności bankowej, informatycznej, windykacyjnej, prawnej, pocztowej, ubezpieczeniowej (w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego), agencyjnej, pośrednictwa, marketingowej, wspierające proces naprawy i serwisowania finansowanych przedmiotów lub likwidacji szkód.

  2 Przez Grupę Santander rozumiemy uniwersalną grupę bankową z siedzibą w Hiszpanii. Więcej na https://www.santander.pl/o-banku/grupa-santander

 • Państwa dane możemy przekazywać odbiorcom w krajach poza EOG – w tzw. państwach trzecich, w tym USA – w następujących sytuacjach:

  • Jeżeli jest to niezbędne, abyśmy wykonali umowę, którą zawarliśmy z Państwem lub podjęli działania przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia.
  • W ramach korzystania przez Spółkę z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna).
  • Gdy uzyskamy na to Państwa zgodę.

  W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar EOG, taki transfer będzie odbywał się gdy Komisja (UE) stwierdzi, że państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia, na przykład poprzez zawarcie z odbiorcą danych standardowych klauzul ochrony danych zaakceptowanych przez Komisję (UE).

  W innych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do inspektora ochrony danych.

 • Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest konieczne. Zależy to od tego, w jakim celu je przetwarzamy.

  Będziemy to robić przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2 i 3, tj.:

  • aby wykonywać umowę, którą zawarliśmy z Państwem – aż skończymy ją realizować, a po tym czasie, aby realizować nasze ewentualne roszczenia lub bronić się przed ewentualnymi roszczeniami – z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa, oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa,
  • aby wypełniać nasze zobowiązania prawne związane z tym, że prowadzimy działalność i realizujemy umowy, które zawarliśmy – aż wypełnimy te zobowiązania,
  • w tych sytuacjach gdy przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie Państwa zgody – aż wycofają Państwo swoją zgodę,
  • dopóki będziemy mieć prawnie uzasadniony interes, by przetwarzać te dane, lub do czasu, gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, jeśli nie istnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali dane.
 • Mają Państwo prawo:

  • Uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je, a także żądać, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie lub je usunęli.
  • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy są Państwo w szczególnej sytuacji, a my przetwarzamy dane do celów, które wynikają z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub gdy robimy to w celach marketingowych, w tym aby profilować.
  • Wycofać w dowolnym momencie swoją zgodę na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim jej Państwo udzielili. Jednak to, że ją Państwo wycofają, nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody, zanim ją Państwo wycofali. Dotyczy to również wycofania zgody na kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną w celach marketingowych.
  • Przenieść dane, które nam Państwo dostarczyli, a które my przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub aby zawrzeć i wykonywać umowę. Na Państwa żądanie możemy przesłać je innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo do przeniesienia nie dotyczy danych, które stanowią naszą tajemnicę przedsiębiorstwa.
  • Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z RODO.

  Gdy będzie to konieczne dla realizacji Państwa powyższych praw, możemy potrzebować od Państwa dodatkowych informacji niezbędnych do tego, aby potwierdzić Państwa tożsamość.

 • Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy i jej realizować. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby zawrzeć z nami umowę i ją realizować. W takiej sytuacji mamy potrzebę i obowiązek zidentyfikować Państwa oraz zebrać i zapisać Państwa dane. Dane wykorzystamy w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu (np. do oceny kredytowej lub dochodzenia roszczeń) lub na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów. Taki obowiązek w określonych sytuacjach nakładają na nas m.in. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  • Większość danych, które przetwarzamy pochodzi bezpośrednio od Państwa, od osoby która Państwa reprezentuje lub działa na Państwa rzecz lub od podmiotu, który Państwo reprezentują.
  • Część Państwa danych może pochodzić m.in. z: biur informacji gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej S.A., Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na ich przekazanie, z publicznych ewidencji i rejestrów. Z tych źródeł mamy takie dane jak: dane identyfikujące Państwa, dane kontaktowe, dane socjodemograficzne (np. dane o zatrudnieniu, wykształceniu, stanie cywilnym), dane o Państwa zobowiązaniach.
  • Jeśli są Państwo przedsiębiorcami, niektóre Państwa dane pozyskujemy z innych źródeł publicznych, np. z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Głównego Urzędu Statystycznego czy podobne źródła w innych krajach, oraz od podmiotów prywatnych, które zbierają i udostępniają informacje o przedsiębiorcach.
  • Dane osób – które Państwa reprezentują lub działają na Państwa rzecz – pozyskujemy z tych samych źródeł co Państwa dane, a także od Państwa.
 • Gdy przetwarzamy Państwa dane, możemy podejmować zautomatyzowane decyzje. W ten sposób oceniamy:

  • Zdolność kredytową, gdy zawieramy z Państwem umowę. Analizujemy wtedy: dane z wniosku, który składają Państwo, kiedy chcą Państwo skorzystać z naszych produktów i usług, lub informacje jakie mamy o Państwu dlatego, że korzystają Państwo z naszych produktów i usług, lub informacje, które zebraliśmy podczas oceny m.in. raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej oraz międzybankowych list zastrzeżeń. Do takiej oceny stosujemy zestaw reguł i algorytmów, które opracowaliśmy, aby jak najlepiej badać zdolność kredytową. W efekcie oceny automatycznie zgadzamy się albo nie zgadzamy zawrzeć z Państwem umowę, albo podejmujemy indywidualną decyzję.
  • Czy spełniają Państwo warunki, abyśmy mogli świadczyć Państwu określone usługi. Analizujemy wtedy dane posiadane przez nas lub pozyskane od innych podmiotów danych dotyczące na przykład tego, jak aktywnie korzystają Państwo z określonych usług. Warunki te określamy każdorazowo w dokumentach, które dotyczą danej usługi, np. umowie, regulaminie czy zasadach świadczenia tej usługi. W efekcie oceny automatycznie zgadzamy się albo nie zgadzamy świadczyć Państwu usługę, albo podejmujemy indywidualną decyzję.
  • Ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw; W ocenie bierzemy wtedy pod uwagę informacje oraz dane z dokumentów, które udostępnili nam Państwo, kiedy zawierali Państwo umowę lub zlecali transakcję. Oceniamy to ryzyko na podstawie ustalonych kryteriów: ekonomicznego, geograficznego, przedmiotowego, behawioralnego. Analizujemy też dane, np. te, które dotyczą transakcji płatniczych, aby zapewnić bezpieczeństwo również Państwu. W efekcie automatyczne przypisujemy Państwa do grupy ryzyka. Gdy jest to grupa ryzyka, którego nie akceptujemy, może zadziałać automatyczna blokada i nie nawiążemy z Państwem relacji.

  Gdy automatycznie podejmujemy decyzję, mają Państwo prawo skorzystać z interwencji naszego pracownika, wyrazić własne stanowisko i zakwestionować taką decyzję. Dotyczy to decyzji, które są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Państwem umowę lub ją wykonać, albo opierają się na Państwa wyraźnej zgodzie.

  Możemy też przetwarzać Państwa dane częściowo automatycznie, gdy profilujemy. Robimy to, aby przekazywać Państwu informacje o produktach dostosowanych do Państwa potrzeb. Korzystamy wtedy z takich instrumentów analitycznych, jak badania rynkowe czy badania opinii publicznej. Gdy przetwarzamy Państwa dane w tym celu, bierzemy pod uwagę np. poziom dochodu, wydatki, zobowiązania, wykonywany zawód, czas zatrudnienia itp. W takich sytuacjach mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem.