Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:

Zmiana preliminarza opłat leasingowych/harmonogramu spłaty rat pożyczki

Informacje ogólne

Za zgodą Santander Leasing możesz dokonać zmiany harmonogramu spłaty opłat leasingowych lub rat pożyczki.

Zmiany mogą polegać na:

 • wydłużeniu okresu trwania umowy,
 • skróceniu okresu trwania umowy,
 • zmianie wysokości opłat,
 • zmianie domyślnego terminu spłaty rat.

W przypadku wniosków o wydłużanie okresu trwania umowy lub zmniejszenie wysokości opłat, Santander Leasing może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny Twojej sytuacji finansowej.

Warunkiem wprowadzenia zmian może też być ponowna kalkulacja warunków finansowych umowy (np. konieczność zachowania minimalnego okresu umowy leasingu, zmiana wartości końcowej przedmiotu leasingu - z uwagi na przepisy podatkowe).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu aneksu przez obie strony następuje zmiana warunków umowy leasingu/ pożyczki. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat i Prowizji.

Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w umowie – wyślij do Biura Obsługi Klienta wniosek o zmianę preliminarza opłat.

Wniosek

Wypełniony wniosek wyślij do Biura Obsługi Klienta na jeden z poniższych sposobów:

 • adres e-mail: aneksy@santanderleasing.pl
 • adres korespondencyjny: Santander Leasing S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • lub wypełnij elektroniczny wniosek za pomocą portalu eBOK24
Obsługa umowy I Wniosek o zmianę preliminarza opłat leasingowych harmonogramu spłaty rat pożyczki
7 Wrzesień 2018 r.
741.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 3
 • Adres e-mail: aneksy@santanderleasing.pl

Zmiana Korzystającego w umowie leasingu

Informacje ogólne

W umowie leasingu operacyjnego możesz scedować na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z umowy. Niezbędna jest do tego zgoda Santander Leasing.

Dodatkowym warunkiem dokonania cesji umowy leasingu operacyjnego może być zmiana warunków finansowych umowy (zachowanie minimalnego okresu umowy, ponowna kalkulacja wartości końcowej przedmiotu leasingu – z uwagi na przepisy podatkowe).

W przypadku umów leasingu finansowego zmiana Korzystającego (czyli strony umowy) będzie wiązała się z rozliczeniem dotychczasowej umowy i zawarciem nowej umowy - z podmiotem wskazanym przez Ciebie. Tutaj również niezbędne jest wyrażenie zgody przez Santander Leasing.

Jeżeli chcesz dokonać tego typu zmian w umowie prześlij do Biura Obsługi Klienta wniosek z danymi podmiotu, który ma przejąć umowę. Zmiana Korzystającego w umowie poprzedzona zostanie oceną kondycji ekonomicznej i wypłacalności nowego podmiotu na podstawie dokumentów, o których poinformujemy w odpowiedzi na otrzymany wniosek.

Wniosek

Wypełniony wniosek wyślij do Biura Obsługi Klienta na jeden z poniższych sposobów:

 • adres e-mail: aneksy@santanderleasing.pl
 • adres korespondencyjny: Santander Leasing S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • lub wypełnij elektroniczny wniosek za pomocą portalu eBOK24
Wniosek o wejście w prawa i obowiązki korzystającego
7 Wrzesień 2018 r.
655.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 3
 • Adres e-mail: aneksy@santanderleasing.pl

Zmiana adresu albo formy prawnej

Informacje ogólne

Jeżeli zmieniła się forma prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej albo dane teleadresowe prosimy o niezwłoczne przesłanie do Biura Obsługi Klienta wniosku wraz z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy.

W przypadku zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa niezbędne może się okazać przeprowadzenie oceny nowego podmiotu. W takiej sytuacji Santander Leasing może poprosić o przesłanie dokumentów finansowych.

Wniosek

Wypełniony wniosek wyślij do Biura Obsługi Klienta na jeden z poniższych sposobów:

 • adres e-mail: aneksy@santanderleasing.pl
 • adres korespondencyjny: Santander Leasing S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • lub wypełnij elektroniczny wniosek za pomocą portalu eBOK24
Obsługa umowy I Wniosek o zmianę formy prawnej lub danych teleadresowych
7 Wrzesień 2018 r.
1230.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

Poddzierżawa przedmiotu leasingu

Informacje ogólne

Jako Korzystający, za zgodą Santander Leasing, możesz poddzierżawić lub oddać do bezpłatnego używania przedmiot leasingu osobie trzeciej.

Jeżeli chcesz uzyskać zgodę Santander Leasing, prześlij wniosek do Biura Obsługi Klienta.

Wniosek

Wypełniony wniosek wyślij do Biura Obsługi Klienta na jeden z poniższych sposobów:

 • adres e-mail: bok@santanderleasing.pl
 • adres korespondencyjny: Santander Leasing S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • lub wypełnij elektroniczny wniosek za pomocą portalu eBOK24
Obsługa umowy I Wniosek o wyrażenie zgody na użyczenie przedmiotu
7 Wrzesień 2018 r.
740.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 6
 • Adres e-mail: bok@santanderleasing.pl

Zmiana formy płatności opłat

Informacje ogólne

Dostosujemy formę płatności do Twoich preferencji. Możesz zlecić wykonanie przelewu standardowego lub z wykorzystaniem Polecenia Zapłaty.

Polecenie Zapłaty jest bardzo wygodną formą płatności, gwarantującą terminowe wpłaty i brak komplikacji wynikających z ewentualnych opóźnień. System automatycznie, w dniu wymagalności należności wynikających z umowy leasingu/pożyczki, pobiera z rachunku bankowego należną kwotę.

Jeżeli chcesz skorzystać z Polecenia Zapłaty – prześlij do Biura Obsługi Klienta oświadczenie wraz ze zgodą na uruchomienie usługi Polecenia Zapłaty .

Polecenie Zapłaty jest jedyną dopuszczalną formą płatności w przypadku pożyczki na samochód.

Wniosek

W celu zmiany formy płatności z polecenia przelewu na polecenie zapłaty prosimy o odesłanie następujących dokumentów:

 • oświadczenie o zmianie formy płatności (odrębne do każdej umowy leasingu/pożyczki);
 • oryginał zgody na obciążanie rachunku (egzemplarz dla Wierzyciela);
 • oryginał zgody na obciążanie rachunku (egzemplarz dla Banku Dłużnika).

Uzupełniając „Zgodę na obciążenie rachunku” należy zwrócić uwagę, aby:

 • wskazany przez Państwa rachunek bankowy stanowił rachunek bieżący (firmowy, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą; polecenie pobrania nie jest realizowane z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego osoby fizycznej tj. konta osobistego);
 • dokumenty zostały podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku prowadzącym Państwa rachunek bieżący.

Komplet dokumentów proszę odesłać do Biura Obsługi Klienta Santander Leasing na adres do korespondencji:

ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Obsługa umowy I Polecenie zapłaty - oświadczenie klienta
7 Wrzesień 2018 r.
1000.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 6
 • Adres e-mail: bok@santanderleasing.pl

Zakończenie umowy

Przedterminowe zakończenie umowy

Za zgodą Santander Leasing, możesz dokonać wcześniejszego rozwiązania umowy.

Jeżeli chcesz rozwiązać umowę przed upływem podstawowego okresu trwania, prześlij wniosek do Biura Obsługi Klienta.

Terminowe zakończenie umowy

Na dwa miesiące przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu otrzymasz informację o terminie zakończenia umowy leasingu. Informacja ta wraz z Formularzem zakończenie umowy leasingu oraz Kartą wymogów informacyjnych jest przesyłana pocztą.

Po uzupełnieniu Formularza zakończenie umowy leasingu oraz Karty wymogów informacyjnych, odeślij dokumenty najpóźniej do dnia zakończenia podstawowego okresu umowy leasingu.

Po dokonaniu zapłaty z tytułu wykupu własność przedmiotu leasingu przechodzi na Ciebie, a w przypadku samochodu dodatkowo – przekazujemy Ci kartę pojazdu. Następnie zwalniane są prawne zabezpieczenia wykonania umowy.

Wnioski

Wypełniony wniosek wyślij do Biura Obsługi Klienta na:

 • adres e-mail: ZAK@santanderleasing.pl
 • adres korespondencyjny: Santander Leasing S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • lub wypełnij elektroniczny wniosek za pomocą portalu eBOK24
Leasing I Wniosek o zmianę podstawowego okresu trwania umowy
7 Wrzesień 2018 r.
556.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Leasing I Formularz zakończenia umowy leasingu
7 Wrzesień 2018 r.
887.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 4
 • Adres e-mail: ZAK@santanderleasing.pl