Najczęściej wyszukiwane:

Zmiana preliminarza opłat leasingowych/harmonogramu spłaty rat pożyczki

Informacje ogólne

Za zgodą Santander Leasing możesz dokonać zmiany harmonogramu spłaty opłat leasingowych lub rat pożyczki.

Zmiany mogą polegać na:

 • wydłużeniu okresu trwania umowy,
 • skróceniu okresu trwania umowy,
 • zmianie wysokości opłat,
 • zmianie domyślnego terminu spłaty rat.

W przypadku wniosków o wydłużanie okresu trwania umowy lub zmniejszenie wysokości opłat, Santander Leasing może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny Twojej sytuacji finansowej.

Warunkiem wprowadzenia zmian może też być ponowna kalkulacja warunków finansowych umowy (np. konieczność zachowania minimalnego okresu umowy leasingu, zmiana wartości końcowej przedmiotu leasingu - z uwagi na przepisy podatkowe).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu aneksu przez obie strony następuje zmiana warunków umowy leasingu/ pożyczki. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat i Prowizji.

Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w umowie – wyślij do Biura Obsługi Klienta wniosek o zmianę preliminarza opłat.

Wniosek

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij wniosek w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 3
 • Adres e-mail: aneksy@santanderleasing.pl

Zmiana Korzystającego w umowie leasingu

Informacje ogólne

W umowie leasingu operacyjnego możesz scedować na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z umowy. Niezbędna jest do tego zgoda Santander Leasing.

Dodatkowym warunkiem dokonania cesji umowy leasingu operacyjnego może być zmiana warunków finansowych umowy (zachowanie minimalnego okresu umowy, ponowna kalkulacja wartości końcowej przedmiotu leasingu – z uwagi na przepisy podatkowe).

W przypadku umów leasingu finansowego zmiana Korzystającego (czyli strony umowy) będzie wiązała się z rozliczeniem dotychczasowej umowy i zawarciem nowej umowy - z podmiotem wskazanym przez Ciebie. Tutaj również niezbędne jest wyrażenie zgody przez Santander Leasing.

Jeżeli chcesz dokonać tego typu zmian w umowie prześlij do Biura Obsługi Klienta wniosek z danymi podmiotu, który ma przejąć umowę. Zmiana Korzystającego w umowie poprzedzona zostanie oceną kondycji ekonomicznej i wypłacalności nowego podmiotu na podstawie dokumentów, o których poinformujemy w odpowiedzi na otrzymany wniosek.

Wniosek

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij wniosek w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 3
 • Adres e-mail: aneksy@santanderleasing.pl

Zmiana adresu albo formy prawnej

Informacje ogólne

Jeżeli zmieniła się forma prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej albo dane teleadresowe prosimy o niezwłoczne przesłanie do Biura Obsługi Klienta wniosku wraz z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy.

W przypadku zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa niezbędne może się okazać przeprowadzenie oceny nowego podmiotu. W takiej sytuacji Santander Leasing może poprosić o przesłanie dokumentów finansowych.

Wniosek

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij wniosek w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

Wniosek o wyrażenie zgody na oddanie przedmiotu do używania osobie trzeciej

Informacje ogólne

Za zgodą Santander Leasing S.A. możesz oddać przedmiot leasingu lub przedmiot finansowany umową pożyczki do używania osobie trzeciej.  
Jeżeli chcesz uzyskać naszą zgodę, prześlij wniosek do Biura Obsługi Klienta.

Używanie przedmiotu przez pracowników Twojej firmy lub domowników nie wymaga uzyskania naszej zgody. 

Wniosek

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij wniosek w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 6
 • Adres e-mail: bok@santanderleasing.pl

Zmiana formy płatności opłat

Informacje ogólne

Dostosujemy formę płatności do Twoich preferencji. Możesz zlecić wykonanie przelewu standardowego lub z wykorzystaniem Polecenia Zapłaty.

Polecenie Zapłaty jest bardzo wygodną formą płatności, gwarantującą terminowe wpłaty i brak komplikacji wynikających z ewentualnych opóźnień. System automatycznie, w dniu wymagalności należności wynikających z umowy leasingu/pożyczki, pobiera z rachunku bankowego należną kwotę.

Jeżeli chcesz skorzystać z Polecenia Zapłaty – prześlij do Biura Obsługi Klienta oświadczenie wraz ze zgodą na uruchomienie usługi Polecenia Zapłaty .

Polecenie Zapłaty jest jedyną dopuszczalną formą płatności w przypadku pożyczki na samochód.

Wniosek

W celu zmiany formy płatności z polecenia przelewu na polecenie zapłaty prosimy o odesłanie następujących dokumentów:

 • oświadczenie o zmianie formy płatności (odrębne do każdej umowy leasingu/pożyczki);
 • oryginał zgody na obciążanie rachunku (egzemplarz dla Wierzyciela);
 • oryginał zgody na obciążanie rachunku (egzemplarz dla Banku Dłużnika).

Uzupełniając „Zgodę na obciążenie rachunku” należy zwrócić uwagę, aby:

 • wskazany przez Państwa rachunek bankowy stanowił rachunek bieżący (firmowy, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą; polecenie pobrania nie jest realizowane z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego osoby fizycznej tj. konta osobistego);
 • dokumenty zostały podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku prowadzącym Państwa rachunek bieżący.

Komplet dokumentów proszę odesłać do Biura Obsługi Klienta Santander Leasing na adres do korespondencji:

ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Obsługa umowy I Polecenie zapłaty - oświadczenie klienta
7 Wrzesień 2018 r.
1000.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 6
 • Adres e-mail: bok@santanderleasing.pl

Zakończenie umowy

Przedterminowe zakończenie umowy

Możesz wnioskować o zakończenie umowy leasingu w każdej chwili. Kwota za jaką będziesz mógł wykupić przedmiot leasingu zależy jednak od rodzaju umowy leasingu oraz momentu, w którym chcesz zakończyć umowę.

Za wcześniejsze zakończenie umowy naliczamy opłaty zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy leasingu oraz obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.

Jeżeli chcesz wcześniej zakończyć umowę leasingu - sprawdź jak to zrobić.

Terminowe zakończenie umowy

Na około dwa miesiące przed zakończeniem umowy leasingu otrzymasz informację o zbliżającym się terminie jej zakończenia.
Jeżeli chcesz wykupić przedmiot leasingu, to zgodnie z postanowieniami umowy, która nas łączy, nie musisz odsyłać do nas żadnych dokumentów. Po zakończeniu umowy wystawimy fakturę proforma, którą będzie miała 14 dniowy termin na zapłatę.

Jeśli jednak zamierzasz:

 • zrezygnować z wykupu
 • wskazać inny podmiot zainteresowany wykupem przedmiotu leasingu
 • wnioskować o wydłużenie umowy

koniecznie skontaktuj się z nami najpóźniej na 60 dni przed zakończeniem umowy leasingu.

Po tym, jak zapłacisz wszystkie należności z umowy leasingu (w tym wykup), zgodnie z wystawioną przez nas proformą wystawimy fakturę VAT. Dokumentuje ona sprzedaż przedmiotu leasingu.

Wnioski

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij wniosek w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Kontakt

Biuro zakańczania umów – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. 

 • Adres korespondencyjny: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon: + 48 61 850 35 25 wew. 4
 • Adres e-mail: zak@santanderleasing.pl

Pytania i odpowiedzi

Przedterminowe zakończenie umowy
Terminowe zakończenie umowy

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Santander Leasing S.A., jako sprzedającym.

Informacje ogólne

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Santander Leasing S.A., jako sprzedającym, przysługuje Ci, jeżeli:
a) umowa została zawarta na odległość (czyli bez fizycznej obecności stron przy jej zawarciu) lub poza lokalem (biurem / oddziałem) przedsiębiorstwa Santander Leasing oraz 
b) zawarłeś umowę sprzedaży jako:

 • konsument, albo
 • przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, dla którego umowa sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, ale pozostaje w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą (dotyczy umów sprzedaży zawieranych od 1 stycznia 2021 r. włącznie). 

Prawo do odstąpienia nie przysługuje od umowy sprzedaży, w ramach której kupujesz rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według Twojej specyfikacji lub służącą zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.

Od umowy sprzedaży możesz odstąpić w terminie 14 dni od:

 • dnia wydania Tobie  przedmiotu sprzedaży,
 • dnia zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli w dniu zawarcia umowy sprzedaży jesteś już w posiadaniu przedmiotu (np. z tego względu, że używałeś go w ramach leasingu).

Aby odstąpić od umowy sprzedaży wystarczy, że wyślesz do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed tym terminem. Pamiętaj również, że jeżeli skorzystasz z tego prawa, będziesz musiał zwrócić nam przedmiot. W kolejnym kroku dokonamy rozliczenia umowy leasingu lub ceny sprzedaży.
Szczegółowe zasady dotyczące realizacji prawa do odstąpienia opisaliśmy w zasadach realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Odstąpienie | Zasady realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży
31 Grudzień 2020 r.
183.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wniosek

Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, możesz skorzystać z udostępnionego przez nas wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży. 
Wypełniony wniosek wyślij do Spółki na jeden z poniższych sposobów:

 • adres e-mail: zak@santanderleasing.pl (odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej po zakończeniu POUL lub po wcześniejszym zakończeniu umowy leasingu, odstąpienie od umowy sprzedaży wraku lub pojazdu po szkodzie, inne umowy sprzedaży),
 • adres e-mail: bonior@santanderleasing.pl (odstąpienie od umowy sprzedaży przedmiotów powindykacyjnych),
 • adres korespondencyjny: Santander Leasing S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
Odstąpienie | Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży
31 Grudzień 2020 r.
76.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Kontakt

Biuro zakańczania umów– czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00:

 • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 4
 • Adres e-mail: zak@santanderleasing.pl

Biuro odzysku należności i ograniczania ryzyk: 

 • Adres e-mail: bonior@santanderleasing.pl – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00

Adres korespondencyjny: Santander Leasing S.A., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań