Szukaj na stronie

Zmiana harmonogramu

Informacje ogólne

Jeśli wyrazimy zgodę, możesz zmienić harmonogram, w zakresie np.:

 • wydłużenia okresu trwania umowy,
 • skrócenia okresu trwania umowy,
 • zmiany wysokości opłat/rat,
 • zmiany terminu spłaty opłat/rat.

Zgoda na zmianę harmonogramu może zależeć od oceny Twojej aktualnej sytuacji finansowej.  Możemy poprosić Cię o dostarczenie dokumentów, na podstawie których podejmiemy decyzję.

Jeżeli zaakceptujemy Twój wniosek, to:

 • przygotujemy aneks do umowy i
 • poprosimy Cię o jego podpisanie.

Harmonogram zmienimy po  podpisaniu przez Ciebie i przez nas aneksu do umowy.

Za realizację Twojego wniosku, w tym przedstawienie propozycji zmiany harmonogramu, naliczymy opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. Opłaty naliczymy również gdy nie dojdzie do podpisania aneksu.

Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w umowie wyślij wniosek o zmianę harmonogramu przez eBOK24.

Wniosek

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij Wniosek o zmianę harmonogramu w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Przejęcie praw i obowiązków z umowy (cesja umowy)

Informacje ogólne

Za naszą zgodą możesz przenieść swoje prawa i obowiązki, które wynikają z umowy na:

 • podmiot, który wskażesz lub
 • nabywcę Twojego przedsiębiorstwa/ jego zorganizowanej części np. w przypadku, gdy zamierzasz sprzedać lub wnieść jako aport do spółki Twoje przedsiębiorstwo/ jego zorganizowaną część.

Na podstawie Twojego wniosku, poprosimy wskazany przez Ciebie podmiot (nowy klient) o przesłanie dokumentów do oceny jego zdolności kredytowej. Na każdym etapie możemy poprosić o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 
Jeżeli zaakceptujemy Twój wniosek, przygotujemy porozumienie do umowy i poprosimy Cię oraz nowego klienta o jego podpisanie.

Nowy klient przejmie prawa i obowiązki, które wynikają z umowy, w dniu podpisania przez wszystkie strony porozumienia.

Za zmiany naliczymy opłatę zgodną z obowiązującą w umowie Tabelą opłat i prowizji. Opłatę naliczymy również, gdy po rozpatrzeniu wniosku nie dojdzie do przeniesienia praw i obowiązków z umowy.

Jeżeli chcesz przenieść prawa i obowiązki z umowy na inny podmiot wypełnij “Wniosek o cesję umowy” w eBOK24.

Wniosek

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij Wniosek o cesję umowy w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Zmiana formy prawnej prowadzonej przez Ciebie działalności (przekształcenie, podział, połączenie zgodnie z Kodeksem spółek handlowych)

Informacje ogólne

Masz obowiązek poinformować nas, gdy zamierzasz zmienić formę prawną działalności gospodarczej, którą prowadzisz (np. przez podział, połączenie, przekształcenie).

Po zarejestrowaniu zmiany formy prawnej prowadzonego przez Ciebie przedsiębiorstwa w KRS, wypełnij wniosek Zmiana formy prawnej w eBOK24 (więcej informacji znajdziesz w sekcji Wniosek).

Załącz wymagane dokumenty:

 • Kartę Wymogów Informacyjnych
 • Kwestionariusz Relacji Gospodarczych
 • odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Informacje, o które prosimy we wniosku i załącznikach, są niezbędne do wykonania przez nas obowiązków, które wynikają z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dlatego wymagamy ich, aby dokonać zmian w naszych systemach.

Przed złożeniem wniosku, sprawdź czy dane w CRBR są zgodne z danymi ujawnionymi w KRS. W przypadku rozbieżności:

 • zaktualizuj dane w rejestrze lub
 • prześlij nam dokument/pismo, z którego wynika, że beneficjent rzeczywisty ujawniony w CRBR jest prawidłowo wskazany

Za dokonanie zmian naliczymy opłatę zgodną z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.

Ważne informacje dotyczące zmiany formy prawnej

POŁĄCZENIE (zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych art. 491-516 KSH)
Połączyć mogą się tylko spółki prawa handlowego, które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS.

PODZIAŁ (zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych art. 528-550 (1) KSH)
Podziału może dokonać tylko spółka kapitałowa prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna).

PRZEKSZTAŁCENIE (zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych art. 551-584 (13) KSH)
W wyniku przekształcenia powstaje spółka prawa handlowego (tj. spółka, która podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS). Informacja o przekształceniu ujawniana jest w KRS nowej spółki. Przedsiębiorca, który się przekształcił, zostaje wykreślony z rejestru KRS albo CEIDG. 

Wniosek

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij Wniosek Zmiana formy prawnej w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Zmiana danych teleadresowych

Informacje ogólne

Jeżeli zmieniłeś dane adresowe lub kontaktowe, zaloguj się do portalu eBOK24.

W menu Ustawienia -> Profil klienta zweryfikujesz swoje dane i będziesz mógł je zmienić - samodzielnie lub składając wniosek bezpośrednio z portalu.

Przed złożeniem dyspozycji, sprawdź czy dane Twojej działalności gospodarczej zostały zaktualizowane w rejestrach KRS lub CEIDG.

Wniosek

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i zmień swoje dane w menu Ustawienia -> Profil klienta lub wypełnij wniosek.

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Wniosek o wyrażenie zgody na oddanie przedmiotu do używania osobie trzeciej

Informacje ogólne

Bez naszej zgody nie możesz oddać przedmiotu leasingu, najmu lub przedmiotu finansowanego umową pożyczki do używania osobie trzeciej.

Jeżeli chcesz uzyskać zgodę, wypełnij wniosek w eBOK24 (więcej informacji w sekcji Wniosek).

Nie wymaga naszej zgody używanie przedmiotu przez:

 • pracowników Twojej firmy
 • domowników, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

Za wystawienie upoważnienia do używania przedmiotu przez osobę trzecią naliczymy opłatę zgodną z obowiązującą w umowie Tabelą opłat i prowizji.

Ważne informacje dotyczące korzystania z przedmiotu

Zależy nam na dobrej współpracy i prawidłowej realizacji Twojej umowy. Zwróć uwagę na poniższe zasady, ponieważ ponosisz konsekwencje ich naruszenia.

Przekazanie przedmiotu bez naszej zgody do używania osobom trzecim stanowi istotne naruszenie umowy i jest podstawą do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym. Zgodę, którą wyraziliśmy możemy w każdym momencie odwołać, zwłaszcza jeśli uznamy, że przedmiot jest narażony na zniszczenie lub utratę.

Nie wyrażamy zgody na:

 • oddanie przedmiotu do używania podmiotom, które są objęte polskimi lub międzynarodowymi sankcjami lub środkami ograniczającymi
 • przekazanie przedmiotu do wypożyczalni, zarówno polskiej, jak i zagranicznej (zakaz ten nie dotyczy wypożyczalni prowadzonej przez Ciebie w Polsce w ramach działalności gospodarczej)
 • dalsze przekazywanie przedmiotu przez osoby trzecie do używania innym podmiotom.

Pamiętaj:

 • sprawdź i wykonaj obowiązki, które wynikają z umowy ubezpieczenia, niezbędne do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przedmiotu. Dotyczy to także obowiązków wynikających z dokumentów ubezpieczenia przewidzianych na wypadek oddania przedmiotu do używania osobie trzeciej. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz objąć przedmiotu pełną ochroną ubezpieczeniową, przedmiot nie może zostać oddany do używania osobie trzeciej
 • zadbaj o to by w dniu zakończenia umowy przedmiot znajdował się w Polsce (dotyczy przedmiotu leasingu)
 • na nasz wniosek lub na wniosek zakładu ubezpieczeń, przekaż informację o adresie miejsca używania lub przechowywania przedmiotu

Wydanie przez nas zgody na oddanie przedmiotu do używania osobie trzeciej nie zmienia:

 • Twoich obowiązków i praw, które wynikają  z umowy
 • Twojej odpowiedzialności za przedmiot

Wniosek

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij Wniosek Zgoda na oddanie przedmiotu do używania osobie trzeciej w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Zmiana formy płatności opłat

Informacje ogólne

Formę płatności dostosujemy do Twoich preferencji. Możesz skorzystać z:

 • przelewu standardowego lub
 • polecenia zapłaty.

Polecenie zapłaty to forma płatności, która gwarantuje terminowe wpłaty i brak komplikacji, które mogą wynikać z ewentualnych opóźnień. W dniu płatności pieniądze zostaną, pobierane z Twojego rachunku bankowego.

Polecenie zapłaty zostanie zweryfikowane przez Twój bank w celu wprowadzenia aktywnej zgody na rachunku. W dalszym kroku uzyskasz odpowiedź zwrotną od kiedy środki będą pobrane. Pamiętaj, że do tego czasu Twoją formą płatności pozostaje przelew.

Uwaga! Nie realizujemy usługi polecenia zapłaty dla konsumentów i umów z walutą EUR.

Wniosek

Jeśli chcesz zmienić formę płatności z przelewu na polecenie zapłaty prześlij nam:

 • oświadczenie o zmianie formy płatności (do każdej umowy leasingu/pożyczki)
 • oryginał zgody na obciążanie rachunku (egzemplarz dla Wierzyciela)
 • oryginał zgody na obciążanie rachunku (egzemplarz dla Banku Dłużnika)

Podczas uzupełniania  „Zgody na obciążenie rachunku” zwróć uwagę, aby:

 • wskazany przez Ciebie rachunek bankowy był  rachunkiem bieżącym (firmowym, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą). Polecenie pobrania nie może zostać zrealizowane z rachunku oszczędnościowego  lub rozliczeniowego osoby fizycznej tj. konta osobistego
 • dokumenty zostały podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku, który prowadzi Twój rachunek bieżący

Wypełnij wniosek

Wniosek możesz przesłać:

 • na adres: BOK@santanderleasing.pl - podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym KPE
 • do Zespołu Obsługi Kancelarii Santander Leasing na adres do korespondencji: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań - jeśli posiadasz komplet dokumentów podpisany w oryginale

Zakończenie umowy

Przedterminowe zakończenie umowy

W każdej chwili możesz wnioskować o zakończenie umowy leasingu. Kwota wykupu zależy od:

 • rodzaju umowy leasingu oraz
 • momentu, w którym chcesz ją zakończyć.

Za wcześniejsze zakończenie umowy naliczamy opłaty zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy leasingu oraz obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.

Jeżeli chcesz wcześniej zakończyć umowę leasingu - sprawdź jak to zrobić.

Terminowe zakończenie umowy

60 dni przed zakończeniem umowy leasingu wyślemy Ci informację o zbliżającym się terminie jej zakończenia.

Jeżeli chcesz wykupić przedmiot leasingu, to zgodnie z postanowieniami umowy, nie musisz odsyłać do nas żadnych dokumentów. Po zakończeniu umowy wystawimy fakturę proformę z 14-dniowym terminem płatności.

Po opłaceniu wszystkich należności z umowy leasingu (w tym wykupu),  wystawimy fakturę VAT (zgodnie z wcześniej wystawioną przez nas proformą). Będzie to dokument, który potwierdzi  sprzedaż przedmiotu leasingu.

Do 60 dni przed zakończeniem umowy skontaktuj się z nami jeśli zamierzasz:

 • zrezygnować z wykupu
 • wskazać inny podmiot zainteresowany wykupem przedmiotu leasingu
 • wnioskować o wydłużenie umowy

Wnioski

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij wniosek Przedterminowa spłata leasingu w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Pytania i odpowiedzi

Przedterminowe zakończenie umowy

Terminowe zakończenie umowy

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Santander Leasing S.A., jako sprzedającym.

Informacje ogólne

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z nami, jako sprzedającym, przysługuje Ci, jeżeli:

a) umowa została zawarta na odległość (czyli bez fizycznej obecności stron przy jej zawarciu) lub poza lokalem (biurem / oddziałem) Santander Leasing oraz

b) zawarłeś umowę sprzedaży jako:

 • konsument, albo
 • przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, dla którego umowa sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, ale pozostaje w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą (dotyczy umów sprzedaży zawieranych od 1 stycznia 2021 r. włącznie).

Prawo do odstąpienia nie przysługuje od umowy sprzedaży, w ramach której:kupujesz przedmiot:

 • nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub
 • służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.

Od umowy sprzedaży możesz odstąpić w terminie 14 dni od:

 • dnia wydania Tobie przedmiotu sprzedaży,
 • dnia zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli w dniu jej zawarcia jesteś już w posiadaniu przedmiotu (np. z tego względu, że używałeś go w ramach leasingu).

Aby odstąpić od umowy sprzedaży wystarczy, że wyślesz do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed tym terminem.

Pamiętaj również, że jeżeli skorzystasz z tego prawa, będziesz musiał zwrócić nam przedmiot. W kolejnym kroku dokonamy rozliczenia umowy leasingu lub ceny sprzedaży.

Szczegółowe zasady opisaliśmy w zasadach realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Wniosek

Wypełniony wniosek wyślij do nas na:

 • adres e-mail: zak@santanderleasing.pl (odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej po zakończeniu POUL lub po wcześniejszym zakończeniu umowy leasingu, odstąpienie od umowy sprzedaży wraku lub pojazdu po szkodzie, inne umowy sprzedaży) lub,
 • adres e-mail: bonior@santanderleasing.pl (odstąpienie od umowy sprzedaży przedmiotów powindykacyjnych) lub,
 • adres korespondencyjny: Santander Leasing S.A., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań