Szanowni Państwo,
Realizując postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, wprowadziliśmy Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, które mają zastosowanie do umów zawartych z Santander Finanse Sp. z o.o. lub przy zawarciu których uczestniczył Santander Finanse Sp. z o.o.

Prosimy zwrócić uwagę, że do Santander Finanse Sp. z o.o. mogą być kierowane reklamacje dotyczące czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamacje dotyczące:

 • umów leasingu lub pożyczki, zawieranych z przedsiębiorcami - prosimy kierować do Santander Leasing S.A. (www.santanderleasing.pl)
 • umów pożyczki zawieranych z konsumentami - prosimy kierować do Santander F24 S.A. (www.santanderleasing.pl)
 • związane z udzielaną ochroną ubezpieczeniową - prosimy kierować do właściwego zakładu ubezpieczeń.

Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Santander Finanse Sp. z o.o. rekomenduje aby składanie reklamacji dokonywane było:

 • poprzez formularz elektroniczny Uruchomi się w nowym oknie,
 • w siedzibie Santander Finanse Sp. z o.o. (Poznań, ul. Kolorowa 8), gdzie należy składać reklamacje listownie lub osobiście (ustnie, do protokołu),
 • na adres mailowy: reklamacje@santanderleasing.pl,
 • poprzez infolinię Biura Obsługi Klienta: 61 850 35 25 „Opłata zgodna z taryfą operatora, Infolinia czynna pon.-pt. godz. 8:00-16:30”

Zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego

Przy zgłaszaniu reklamacji, prosimy o podanie następujących danych:

 • nazwa firmy, adres siedziby, NIP (w przypadku gdy reklamację składa przedsiębiorca),
 • imię i nazwisko, PESEL (w przypadku gdy reklamację składa konsument),
 • dane kontaktowe: nr telefonu/ adres e-mail/adres korespondencyjny,
 • opis przedmiotu reklamacji,
 • oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
 • preferowaną formę odpowiedzi na reklamację (pisemna / mailowa).

Dokumenty

 • Zasady składania i rozpatrywania reklamacji PDF
 • Pobierz formularz PDF (formularz zgłoszenia reklamacji)
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów PDF