Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego, statutu funduszu Santander Prestiż SFIO oraz Kluczowych informacji dla Inwestorów subfunduszu Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych

1 lipca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 1 lipca 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentów dotyczy w szczególności dostosowania się do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

III. Kluczowe informacje dla Inwestorów

Zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące subfunduszu Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych w zakresie limitu dla dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego nieposiadających ratingu inwestycyjnego.

Aktualny dokument zamieszczono poniżej: