Warszawa, 22 lutego 2021 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Działając na podstawie § 70 ust. 1. pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Rada Nadzorcza oświadcza, że w Santander Bank Polska S.A.:

a)               przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży bankowej i finansowej oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych,

b)              Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Gerry Byrne

(Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)