Szanowni Państwo,

w minionym roku rzeczywistość w sposób bezprecedensowy zaskoczyła świat. Konieczność dostosowania się do nowej sytuacji i ograniczeń były wyzwaniem dla nas wszystkich – pracowników, klientów, akcjonariuszy. Pandemia mocno dotknęła większość branż, przekładając się na kondycję finansową firm i osób prywatnych. Jednocześnie wyzwoliła w nas wszystkich ogromne poczucie wspólnoty i potrzebę niesienia pomocy. Energię i spontaniczność wspólnych wysiłków wyraziliśmy w działaniach „Wszyscy.Razem.Teraz” (All.Together.Now.).

W tych szczególnych warunkach codziennie realizowaliśmy naszą misję pomagania klientom w ich codziennych sukcesach, choć teraz sukces wszyscy mierzymy inną miarą. Jako Grupa podjęliśmy wiele działań wspierających finanse i bezpieczeństwo klientów indywidualnych i korporacyjnych, a także naszych pracowników. Wprowadziliśmy w sieci nowe zasady bezpieczeństwa, zwiększyliśmy liczbę zdalnych procesów, aby bankowanie było wygodne. Zaoferowaliśmy moratoria ustawowe i pozaustawowe oraz narzędzia wspomagające płynność. Z tych rozwiązań skorzystało prawie 164 tys. klientów, ich wartość bilansowa brutto przekroczyła 25 mld zł.

Szczególną troską objęliśmy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz seniorów. Dzieliliśmy się wiedzą – starszym grupom klientów pomagaliśmy poznać nowe technologie, dzieci uczyliśmy oszczędzania, a firmom przybliżaliśmy zasady korzystania z pomocy publicznej oraz pomagaliśmy zrozumieć perspektywy prowadzenia biznesu w post-covidowej rzeczywistości. Wspólnie z naszymi klientami nieśliśmy niezbędną pomoc – w akcji „Podwójna moc pomagania” zebraliśmy ponad 5 mln zł dla szpitali na zakup potrzebnego w pandemii sprzętu, a jesienią przekazaliśmy kolejne środki oddziałom onkologii dziecięcej. Stworzyliśmy też portal RazemPokonamy.pl z przydatnymi informacjami ułatwiającymi funkcjonowanie w pandemii COVID - 19.

Nasze starania zostały docenione przez Euromoney – otrzymaliśmy nagrodę w kategorii Excellence in Leadership. Kapituła konkursu wyróżniła nas za szerokie wsparcie klientów, ale także za akcje i inicjatywy przeprowadzone podczas pandemii. Nie byłoby to możliwe bez naszych pracowników, którym serdecznie dziękuję – za zaangażowanie, wzajemne wsparcie, solidarność, za to, że każdego dnia, niezależnie od sytuacji, byli gotowi do pracy, aby zapewnić klientom profesjonalną obsługę.

Otoczenie makroekonomiczne – zwiększanie odporności

2020 był wyjątkowym rokiem w gospodarce. Pandemia wywołała recesję w Polsce i na świecie, była najważniejszym czynnikiem kształtującym rzeczywistość gospodarczą i finansową roku ubiegłego i prawdopodobnie również bieżącego. PKB obniżył się w zeszłym roku o 2,8%, co było jedną z najpłytszych recesji w Europie, ale pierwszą w polskiej gospodarce od początku lat 90. Zmiany w różnych obszarach gospodarki były bardzo niejednorodne: konsumpcja prywatna obniżyła się o 3%, a inwestycje o 8,4%; najbardziej poszkodowane zostały branże związane z turystyką i rekreacją, za to szczególnie dobrze radziły sobie przemysł i sektory nastawione na eksport. Reakcja rynku pracy na zawirowania gospodarcze była wyjątkowo łagodna, a bezrobocie wzrosło w niewielkim stopniu, pozostając na jednym z najniższych poziomów w UE.

Na pandemię zareagował też NBP. Stopa referencyjna została obniżona z 1,5% do 0,1%, najniżej w historii. Rozpoczęto skup obligacji, a pod koniec roku dodatkowo bank centralny podjął interwencje walutowe osłabiające złotego.

Wchodzimy w 2021 rok z bardzo niskimi stopami procentowymi i wciąż dużymi pokładami niepewności odnośnie do możliwości prowadzenia biznesu, kolejnych fal zachorowań, lockdownów, ale też z oczekiwaniem, że gospodarka zdoła osiągnąć wzrost PKB powyżej 4%, z ponad 5-procentowymi wzrostami konsumpcji prywatnej i inwestycji, jeśli tylko uda się masowymi szczepieniami zepchnąć koronawirusa do defensywy.

Rozwój biznesu

Pomimo szybkiego dostosowania Grupy do nowych okoliczności, te warunki znalazły odzwierciedlenie w naszych wynikach. W 2020 roku zysk netto Grupy Santander Bank Polska wyniósł 1,037 mld zł, wynik odsetkowy 5,888 mld zł, a wynik z prowizji 2,152 mld zł. Utrzymaliśmy pod kontrolą koszty, a nasze aktywa wyniosły 229,3 mld zł i wzrosły o 9% r/r.

Na wyniki Grupy w 2020 roku duży wpływ miały czynniki niezależne od nas, między innymi rekordowe cięcia stóp procentowych, znaczny wzrost składki na BFG oraz wzrost kosztów regulacyjnych i obciążeń podatkowych, a także zwiększone rezerwy. Jednak w 4. kwartale ubiegłego roku pojawiły się pozytywne sygnały – powrót zainteresowania klientów finansowaniem i funduszami inwestycyjnymi, a także wzrost transakcyjności. Te sygnały są dobrym prognostykiem na przyszłość.

Cyfryzacja i promocja zdalnego bankowania to odpowiedź na nową rzeczywistość. Uprościliśmy większość kluczowych procesów obsługi klienta i zadbaliśmy, aby coraz więcej spraw można było załatwiać w kanałach zdalnych. Jako Grupa obsługujemy ponad 7 mln klientów, z czego ponad 5 mln w Santander Bank Polska. Co niezmiernie ważne na przyszłość, w Grupie jest prawie 3 mln klientów cyfrowych.

W Santander Bank Polska liczba klientów aktywnych cyfrowo wzrosła o 10% r/r, a użytkowników mobile o 18% r/r. Odnotowaliśmy duże wzrosty liczby transakcji w bankowości mobilnej. Rośnie także sprzedaż w kanałach zdalnych. Klientom udostępniliśmy otwartą bankowość Santander Open, aby ułatwić codzienne zarządzanie finansami. Dzięki temu możliwy jest dostęp do rachunków w innych bankach z poziomu Santander Internet oraz inicjowanie przelewów. Korzystając z rozwiązania zaprojektowanego w Grupie Santander wprowadziliśmy nową usługę doradztwa inwestycyjnego, adresowaną do klientów Private Banking. Zmienialiśmy też sieć naszych placówek, modernizując obecne, a także otwierając kolejne w modelu Work/Café.

Dla małych i średnich firm wprowadziliśmy nowe zdalne procesy – kredytowy, aktualizację danych działalności gospodarczej, podpisywanie aneksów. Dla JDG korzystających z bankowości elektronicznej wprowadziliśmy usługi dodatkowe – eUmowy, eWindykacja, eFaktoring. Umożliwiliśmy naszym klientom wnioskowanie o subwencję z Tarczy Finansowej 1.0 w bankowości elektronicznej – mamy 16% udział w wypłaconych subwencjach PFR z tej Tarczy. Przedsiębiorcy zyskali też dostęp do platformy umożliwiającej zakup pojazdu w leasingu - multisalon24.pl. W efekcie segment zanotował 11% wzrost liczby obsługiwanych klientów, z czego 73% to klienci aktywni cyfrowo.

W segmencie Bankowości Korporacyjnej i Biznesowej odnotowaliśmy stabilny wzrost we wszystkich kluczowych liniach, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Widzimy też ponad 20% wzrost sprzedaży produktów Trade Finance, a także 30% wzrost obrotów na platformie wymiany walut eFX. Mocny nacisk kładliśmy na dalsze ujednolicanie i upraszczanie procesu kredytowego dla klientów, promowanie rozwiązań zdalnych. Doskonaliliśmy platformę Santander Trade oraz Trade Club Alliance, aby wspierać międzynarodowy rozwój biznesowy naszych klientów i ułatwić im nawiązywanie kontaktów z kontrahentami działającymi na innych rynkach. Także w zeszłym roku Santander Bank Polska, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, wdrożył CRM oparty na rozwiązaniu chmurowym. Salesforce CRM jest jednym z najbardziej innowacyjnych systemów w skali globalnej, który umożliwia jeszcze lepszą i szybszą obsługę klientów firmowych.

Ubiegły rok był owocny dla naszej Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Przeprowadziliśmy największy w historii debiut na GPW w Warszawie spółki z branży eCommerce, a także drugie i trzecie największe w historii warszawskiej giełdy wezwania na spółki z branży telekomunikacyjnej oraz hotelarskiej. Zeszły rok to 110% wzrost przychodów z transakcji na rynkach finansowych i 184% wzrost przychodów z emisji i skupu akcji.

Mimo pandemii Santander Bank Polska nie zwalnia tempa w działaniach, które pomagają naszym klientom w realizacji długoterminowej strategii wsparcia koniecznych zmian dotyczących ekologii czy ochrony środowiska. Wśród takich działań mogę wymienić zaoferowanie, jako pierwsza instytucja w Polsce, rozwiązań finansowych opartych na zasadach ESG (Environmental, Social, Governance) czy SDG (Sustainable Development Goals). Są to m.in. zielone obligacje, kredyty i obligacje ESG-linked czy transakcje zabezpieczające ryzyko zmienności stóp procentowych, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy także zaangażowani w finansowanie farm wiatrowych i solarnych – w 2020 roku uczestniczyliśmy m.in. w największym dotychczas w Polsce finansowaniu portfela farm fotowoltaicznych. Aktywnie bierzemy udział w transformacji polskiego sektora energetycznego, w najbliższych latach będziemy nadal finansować przejście z energetyki węglowej na zielone źródła energii.

Dobre wyniki notowały spółki należące do Grupy Santander Bank Polska. Widzimy mocny przyrost portfela w spółkach leasingowej i faktoringowej. Portfel leasingowy wzrósł o 6% r/r i wynosi już 10,6 mld zł, a wartość sfinansowanych aktywów netto wyniosła 5,4 mld zł, w tym dla sektora MSP wzrosła o 13% r/r. Klientom zaoferowaliśmy finansowanie instalacji fotowoltaicznych, promocyjną ofertę na samochody hybrydowe i elektryczne oraz możliwość wykorzystania zdalnych form zawarcia umów leasingowych.

Santander Factoring utrzymał pierwszą pozycję na rynku pod względem bilansu, a także pierwszą pozycję w faktoringu finansowania zobowiązań (9% wzrost r/r i 24% udziału w rynku). W zeszłym roku spółka zanotowała wzrost obrotów, a jej portfel r/r zwiększył się o 10% do 6,1 mld zł. Santander Factoring, będąc wiodącym graczem na rynku, jako jeden z pierwszych podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o wspieraniu limitów faktoringowych gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Santander Consumer Bank odnotował 284,3 ml zł zysku netto. Portfel kredytów brutto wyniósł 16 mld zł, a depozyty przekroczyły 12 mld zł. Bank, przy uwzględnieniu niestandardowych okoliczności pandemii, konsekwentnie realizował cele strategiczne - koncentrację na kliencie, umacnianie pozycji lidera w customer finance, digitalizację produktów i automatyzację procesów. Modernizacja technologii obsługi gotówki, aplikacja mobilna, bankowość internetowa, nowe produkty w kanałach cyfrowych (kredyty ratalne, kredyty gotówkowe, internetowy rachunek odnawialny) to wybrane przykłady dokumentujące spójność działań z przyjętą strategią. Santander Consumer Bank wprowadził też nowe benefity dla pracowników oraz zachęcał do zaangażowania społecznego zgodnie z ideą Responsible Banking. Za działania te otrzymał tytuł Top Employer potwierdzający, że jest atrakcyjnym, rzetelnym i przyjaznym pracodawcą.

Nadal nierozstrzygnięta pozostaje kwestia kredytów frankowych, jednakże trwają prace grupy roboczej z regulatorem i próba znalezienia rozwiązania. W 2021 roku będziemy wspólnie analizować możliwe scenariusze, by znaleźć akceptowalne dla wszystkich stron propozycje.

Nasza odpowiedzialność

W 2020 roku przeprowadziliśmy wiele działań i projektów, które promowały ekologiczne rozwiązania oraz wspierały inkluzywną bankowość, rozumianą jako włączanie w rynek usług finansowych osób dotychczas z niego wykluczonych.

Fundacja Santander Bank Polska w 2020 roku realizowała wiele projektów wspólnie z wolontariuszami (w tym m.in. akcje świąteczne czy szycie i przekazanie 15 tys. maseczek szpitalom i innym placówkom) oraz inwestowała w edukację dzieci i młodzieży poprzez Program Stypendialny czy program telewizyjny „Korki.tv” dla maturzystów i 8-klasistów. Wspomagała także organizacje pozarządowe i rozwój lokalnych społeczności poprzez program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” – na realizację projektów ekologicznych przekazano 500 tys. złotych.

Zaoferowaliśmy Stypendia Santander w ramach dwóch kampanii #ZostańWDomu oraz #ZainwestujWSiebie, które były odpowiedzią Santander Universidades na pandemię COVID-19. Niemal 3 tys. osób otrzymało wsparcie w postaci m.in intensywnych kursów rozwojowych on-line organizowanych przez prestiżowe uczelnie w Polsce i na świecie, a także nagrody finansowe dla najlepszych studentów. Naszym celem jest pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy poprzez rozwój i dostosowanie ich kompetencji do zmieniających się oczekiwań pracodawców.

Miniony rok pokazał jak wiele możemy osiągnąć, działając wspólnie. Obserwowaliśmy niespotykaną mobilizację w wielu obszarach naszej działalności – od błyskawicznego wdrażania cyfrowych rozwiązań bankowych po bezinteresowną pomoc potrzebującym. Ta elastyczność i tempo adaptowania się do nowej rzeczywistości, połączone ze współpracą i wzajemnym zrozumieniem potrzeb, są dla mnie dobrym prognostykiem na rok 2021, w który wchodzimy z optymizmem. Doświadczenia zdobyte w tym czasie będziemy wykorzystywać do budowania przewag konkurencyjnych i jeszcze lepszych relacji z naszymi klientami.

Chciałbym podziękować wszystkim naszym Klientom, Pracownikom, Partnerom i Akcjonariuszom. Za to, że jesteście z nami, za zaufanie, jakim nas obdarzacie. Razem stawiliśmy czoła wyzwaniom i pokazaliśmy wielką wartość relacji, jakie nas łączą.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym