Najczęściej wyszukiwane:

Regulamin Promocji „Kredyt gotówkowy – warto online”

Na skróty:
 
Nagroda - co można zyskać
 
Dzięki tej promocji mogą Państwo otrzymać kredyt gotówkowy z prowizją z tytułu udzielenia kredytu obniżoną do poziomu:
 
 • 3,99% za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spokojny Kredyt - życie plus
albo
 
 • 7,99% za udzielenie kredytu bez Ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus.
Promocja dostępna jest w bankowości internetowej (Santander internet) oraz bankowości mobilnej (Santander mobile).

§ 1.Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Kredyt gotówkowy – warto online („promocja”).
 
2. Organizatorem promocji jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł. („organizator”, „bank”).
 
3. Promocja polega na obniżeniu prowizji z tytułu udzielenia kredytu gotówkowego  („kredyt“) w usłudze Santander internet oraz Santander mobile do poziomu:
 
 • 3,99% (nie mniej niż 50 zł) dla kredytu z Ubezpieczeniem Spokojny Kredyt - życie plus
albo
 
 • 7,99% (nie mniej niż 50 zł) dla kredytu bez Ubezpieczenia Spokojny Kredyt  - życie plus.

§ 2.Czas promocji

Okres trwania promocji – promocja trwa od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

§ 3.Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji („uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której w okresie trwania promocji udostępniona zostanie oferta kredytu gotówkowego w usłudze Santander internet lub Santander mobile.
   
 2. Udostępnienie oferty kredytu uzależnione jest od przeprowadzonej przez bank wstępnej indywidualnej oceny zdolności kredytowej uczestnika.
   

§ 4.Nagrody

1. Nagrodą w promocji jest obniżenie prowizji z tytułu udzielenia kredytu gotówkowego do poziomu:

 • 3,99% kwoty udzielonego kredytu (nie mniej niż 50 zł) dla kredytu z Ubezpieczeniem Spokojny Kredyt - życie plus​
 • 7,99% kwoty udzielonego kredytu (nie mniej niż 50 zł) dla kredytu bez Ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus

 

§ 5.Zasady i warunki promocji

 1. W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić następujące warunki w okresie trwania promocji:

a. złożyć wniosek o kredyt gotówkowy za pośrednictwem usług Santander internet lub Santander mobile,

b. otrzymać pozytywną decyzję kredytową,

c. zawrzeć z bankiem umowę o kredyt gotówkowy za pośrednictwem usług Santander internet lub Santander mobile.

 

 1. Promocja polega na obniżeniu prowizji z tytułu udzielenia kredytu gotówkowego w usłudze Santander internet lub Santander mobile do poziomu:

 

 • 3,99% kwoty udzielonego kredytu (nie mniej niż 50 zł) dla wniosków o kredyt gotówkowy z Ubezpieczeniem Spokojny Kredyt - życie plus złożonych w okresie trwania promocji.
 • 7,99% kwoty udzielonego kredytu (nie mniej niż 50 zł) dla wniosków o kredyt gotówkowy bez Ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus złożonych w okresie trwania promocji.
 1. Zawarcie umowy Ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus w ramach promocji:

3.1. Uczestnik ma możliwość zawarcia umowy Ubezpieczenia Spokojny Kredyt  - życie plus.

3.2 Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt  - życie plus, z inicjatywy uczestnika, przed całkowitą spłatą kredytu gotówkowego, spowoduje podwyższenie prowizji z tytułu udzielenia kredytu o 4 p.p. kwoty udzielonego kredytu.

§ 6.Słowniczek

1. Usługa bankowości elektronicznej (Santander internet/ Santander mobile) - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku płatniczego. 

 
2. Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.

 

§ 7.Reklamacje

1. Uczestnik może złożyć reklamację:
a) ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej banku zajmującej się obsługą klienta,
b) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej banku zajmującej się obsługą klienta,
c) w formie elektronicznej: poprzez usługę Santander internet lub Santander mobile.
 
2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej banku santander.pl. 
 
3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru uczestnika, zostanie udzielona listownie lub przez skrzynkę odbiorczą w rozumieniu Regulaminu usług Santander online dla klientów indywidualnych lub usługą powiadamiania SMS, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
 
4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez bank  dostępne są na stronie internetowej banku santander.pl oraz w jednostkach organizacyjnych banku zajmujących się obsługą klienta.
 
5. Uczestnik może się zwrócić:
a) o bezpłatną pomoc prawną – do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta, 
b) o pozasądowe rozwiązanie sporu wynikającego z umowy – do Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiterbankowy,
c) o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji posiadacza. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl.
 
6. Organem nadzoru właściwym dla Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 
 
 
§ 8. Ochrona danych osobowych
 
1. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników promocji w zakresie związanym z realizacją promocji „Kredyt gotówkowy – warto online”.
 
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przedmiotu promocji oraz w zgodzie z regulaminem promocji.
 
3. Bank przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)
 
4. Bank realizuje względem Uczestników promocji obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14 RODO. 
 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji promocji. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są w szczegółowo określone w Polityce przetwarzania danych znajdującej się na stronie Banku www.santander.pl/informacje-o-banku/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.html.
 
6. Bank zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych wszelkich danych uczestników, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją promocji.

 

§ 9.Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin promocji będzie dostępny w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej banku pod adresem www.santander.pl/naklik.
   
 2. W ramach pojedynczej umowy o kredyt gotówkowy, Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi kredytu gotówkowego dostępnymi w banku.
   
 3. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie promocji i jej prawidłowy przebieg.
   
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania promocji.
   
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie promocji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
   
 6. W kwestiach dotyczących kredytu, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają: umowa o Kredyt, Regulamin kredytowania klientów indywidualnych w Santander Bank Polska S.A. z załącznikami i Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych.