Obligacje strukturyzowane

Obligacje są czteroletnią inwestycją złotówkową z ochroną kapitału w terminie zapadalności (z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta SG Issuer oraz gwaranta Société Générale) powiązaną z wynikami Indeksu STOXX Global Select Dividend 100.

Obligacja składa się z części o charakterze depozytowym o stałym oprocentowaniu oraz części inwestycyjnej z ochroną kapitału w dniu zapadalności. Część o charakterze depozytowym stanowi 20% wartości nominalnej certyfikatu i jest wypłacana po pierwszym roku razem z odsetkami w wysokości 4,5% od tej części kapitału tj. 209 zł na każdą obligację. Pozostała część nominału tj. 80% zainwestowanej kwoty stanowi 4-letnia inwestycja z ochroną kapitału powiązana z wynikami Indeksu STOXX Global Select Dividend 100. Po czterech latach, w dniu zapadalności, zostaje wypłacona część inwestycyjna certyfikatu stanowiąca 80% wartości nominalnej powiększona o wynik indeksu bazowego ograniczony z góry do maksymalnej wartości 50%. W przypadku ujemnej stopy zwrotu z indeksu w okresie inwestycji zostanie wypłacona jedynie pozostała część nominału tj. 800zł na obligację.

Formuła wypłaty
  • Część o charakterze depozytowym – po 12 miesiącach obligacja wypłaci 20% wartości nominalnej obligacji powiększone o odsetki w wysokości 4,5% od tej części kapitału tj. 209 zł na każdą obligację.
  • Część inwestycyjna – po 4 latach w dniu zapadalnościobligacja wypłaci pozostałe 80% wartości nominalnej obligacji powiększone o wynik indeksu bazowego ograniczony z góry do maksymalnej wartości 50% od tej części kapitału, tj. maksymalnie 1200 zł na każdą obligację. W przypadku ujemnej stopy zwrotu z indeksu w okresie inwestycji zostanie wypłacona jedynie pozostała część nominału tj. 800zł na obligację.

 

Główne parametry Oferty Publicznej
Termin przyjmowania zapisów 8 – 29 stycznia 2020 r.
ISIN XS2058814760
Emitent SG Issuer
Gwarant Société Générale (Rating: S&P/Moody’s/Fitch: A/A1/A+)
Cena Emisji 100% Wartości nominalnej
Wartość nominalna 1 000 PLN
Wartość części depozytowej 200 PLN
Oprocentowanie części depozytowej 4,5%
Minimalna Kwota Inwestycji 50 000 PLN (50 certyfikatów)
Wielkość emisji do 50 000 000 PLN
Aktywo Bazowe STOXX Global Select Dividend 100 (Price EUR) (BBG: SDGP Index)
Poziom Początkowy oficjalny kurs zamknięcia Aktywa Bazowego z Dnia 7 lutego 2020 r.
Poziom Końcowy oficjalny kurs zamknięcia Aktywa Bazowego z Dnia 7 lutego 2024 r.
Dzień Płatności części o charakterze depozytowym 15 lutego 2021 r.
Zapadalność 14 lutego 2024 r.
Ochrona kapitału Obligacje posiadają gwarancję zwrotu 100% kapitału w terminie zapadalności z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta i gwaranta
Opłaty Wynagrodzenie z tytułu usług oferowania należne Santander Biuro Maklerskie do 4% łącznej nominalnej wartości emisji płatne przez Emitenta.
Opłata subskrypcyjna do 2% Ceny Emisji płatna przez Klienta.
W przypadku sprzedaży na rynku wtórnym (przed terminem zapadalności), prowizja maklerska 1% + 400 PLN płatna przez Klienta.

 

Dokumenty

Prospekt Podstawowy

Supplement 1 do Prospektu Podstawowego

Supplement 2 do Prospektu Podstawowego

Supplement 3 do Prospektu Podstawowego

Podsumowanie Prospektu

Ostateczne Warunki Emisji

Dokument zawierający Kluczowe informacje (KID)

 

Jak złożyć zapis?

Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów Private Banking Santander Bank Polska w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Zapis może złożyć tylko inwestor który otrzymał imienną propozycję nabycia wydaną na podstawie rekomendacji Santander Biuro Maklerskie. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z doradcą Private Banking. Dane kontaktowe Private Banking dostępne są tutaj.

 

Rynek wtórny

Nie planuje się wprowadzenia obligacji do obrotu giełdowego.
Zastrzeżeniem normalnych warunków rynkowych Société Générale zapewni rynek wtórny.

Zastrzeżenia prawne

Istotne Informacje

Reklama: wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawierają propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego, zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji do zawarcia transakcji. Informacje tu zawarte nie obejmują opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy decyzji inwestycyjnej. Celem publikacji niniejszej informacji nie jest jakakolwiek zmiana, wyłączenie, zastąpienie lub uzupełnienie warunków instrumentu finansowego, określonych przez emitenta w dokumentacji prawnej właściwej dla instrumentu finansowego.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się w dokumentach udostępnionych na stronach emitenta, tj. odpowiednio w Prospekcie Podstawowym , Polskim Podsumowaniu Prospektu , Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Materiale zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID) oraz na stronie oferującego www.bm.santander.pl w zakładce Rynek Pierwotny. Zatwierdzenia prospektu przez właściwy organ nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych instrumentów finansowych. Wartość zakupionych instrumentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści płynące z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać pomniejszone o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.
Produkty strukturyzowane oferowane są przez Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży krzyżowej, co oznacza, że do ich nabycia niezbędne jest zawarcie umowy maklerskiej oraz posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, z uwagi na fakt, że oferowanie produktów strukturyzowanych odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez Santander Biuro Maklerskie, usługą dodatkową w sprzedaży krzyżowej jest również usługa doradztwa inwestycyjnego.
W związku z korzystaniem z usług dodatkowych klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi. Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, świadczone na podstawie jednej umowy, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl w zakładce przydatne informacje „Taryfa Opłat i Prowizji” oraz w Informacjach wstępnych. Klient przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią informacji wstępnych. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z informacjami wstępnymi oraz innymi dokumentami wymaganymi do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej. Produkty o których mowa na niniejszej stronie kwalifikowane są jako PRIIPS (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Santander Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi dokument KID (Key Information Document) zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do produktów będących przedmiotem niniejszej prezentacji. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z treścią KID.
Przedstawione instrumenty są instrumentami skomplikowanymi i mogą być trudne do zrozumienia. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z Prospektem Podstawowym, Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz Materiałem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), oraz na ich podstawie rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz ocenić czy akceptowane są warunki instrumentu finansowego, w tym ryzyko związane z jego nabyciem. Uprawnienia z tytułu posiadania instrumentów finansowych wymienionych w dokumencie nie są zobowiązaniem Santander Biuro Maklerskie i nie są gwarantowane przez Santander Biuro Maklerskie.
Santander Biuro Maklerskie otrzymuje świadczenia w związku z oferowaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach znajdują się w dokumencie Formularz Informacyjny MIFID.
Niniejsza informacja nie została sporządzona przez emitenta instrumentu finansowego. Emitent instrumentu finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jej treść Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł. Organem Nadzoru dla Santander Bank Polska S.A. –Santander Biuro Maklerskie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.