Wprowadzamy zmiany. W nocy z piątku na sobotę nie skorzystasz z bankowości internetowej ani z aplikacji. Więcej na santander.pl/dostepnosc

Obligacje strukturyzowane

Obligacje są maksymalnie pięcioletnią inwestycją denominowaną w PLN powiązaną z wynikami akcji Pfizer, Roche Holding i Sanofi umożliwiającą osiągnięcie potencjalnego zysku w okresie wzrostu, stagnacji lub umiarkowanych spadków cen na rynku akcji.

 

Formuła wypłaty

Obligacje składają się z części o charakterze depozytowym o stałym oprocentowaniu oraz części inwestycyjnej z możliwością wcześniejszego wykupu przez emitenta.

Część o charakterze depozytowym – po 6 miesiącach Obligacja wypłaca 80% Nominału wraz z naliczonymi od niej odsetkami w wysokości 2% od tej części kapitału tj. 4080 PLN za obligację.

Część inwestycyjna – stanowi 20% Nominału i jest to maksymalnie pięcioletnia inwestycja powiązana z wynikami akcji Pfizer, Roche Holding i Sanofi z możliwością przedterminowego wykupu przez Emitenta po każdym z rocznych dni obserwacji, począwszy od 31 marca 2023 r., pod warunkiem spełnienia kryterium wcześniejszego wykupu.

Warunek przedterminowego wykupu

 • Jeżeli w którymkolwiek rocznym dniu obserwacji t, po drugim, trzecim lub czwartym roku inwestycji, wszystkie akcje bazowe Pfizer, Roche Holding i Sanofi będą notowane na zamknięciu na swoim Poziomie Początkowym lub powyżej niego, to Inwestycja zostanie zakończona w dniu obserwacji t, a Inwestor otrzyma 20% wartości nominalnej Obligacji tj. 1000 PLN powiększonej o kupon:
  1000 PLN x (100% + (4% x t)), gdzie t = 2, 3, 4 za obligację.
 • Jeżeli w którymkolwiek rocznym dniu obserwacji po drugim, trzecim lub czwartym roku inwestycji, co najmniej jedna z akcji bazowych Pfizer, Roche Holding lub Sanofi będzie notowana na zamknięciu poniżej swojego Poziomu Początkowego, to inwestycja trwa dalej.

Wykup w dniu zapadalności 

Jeżeli obligacja nie została wykupiona przedterminowo, to zostanie wykupiona w dniu zapadalności i wypłaci:

 • Przypadek 1: Jeżeli w ostatnim dniu obserwacji t po piątym roku inwestycji (t=5) wszystkie akcje bazowe Pfizer, Roche Holding i Sanofi będą notowane na zamknięciu na swoim Poziomie Początkowym lub powyżej niego, wówczas Inwestor otrzyma 20% wartości nominalnej Obligacji powiększonej o kupon w wysokości 20% od tej części kapitału tj.:
  1200 PLN za obligację.
 • Przypadek 2: Jeżeli w ostatnim dniu obserwacji t (t=5) przynajmniej jedna z akcji bazowych Pfizer, Roche Holding lub Sanofi będzie notowana na zamknięciu poniżej swojego Poziomu Początkowego, ale wszystkie akcje będą notowane na lub powyżej poziomu Bariery Ochrony Kapitału równej 60% Poziomu Początkowego, wówczas Inwestor otrzyma 20% wartości nominalnej Obligacji, tj.:
  1000 PLN za obligację.
 • Przypadek 3: Jeżeli w ostatnim dniu obserwacji t (t=5) co najmniej jedna z akcji bazowych Pfizer, Roche Holding lub Sanofi będzie notowana na zamknięciu poniżej poziomu Bariery Ochrony Kapitału równej 60% Poziomu Początkowego, wówczas Inwestor otrzyma kwotę odpowiadającą wynikowi aktywa bazowego o najniższej stopie zwrotu w odniesieniu do tej części kapitału tj.:
  1000 PLN x (Poziom Końcowy Aktywa o Najniższej Stopie Zwrotu /
  Poziom Początkowy Aktywa o Najniższej Stopie Zwrotu) za obligację.
 
Główne parametry Oferty Publicznej
Termin przyjmowania zapisów 8 – 29 marca 2021 r.
ISIN XS2308183719
Emitent Santander International Products PLC
Gwarant Banco Santander, S.A.
Rating Gwaranta A (S&P)
Cena Emisji 100% Wartości nominalnej
Wartość nominalna 5000 PLN
Minimalna Kwota Inwestycji 50 000 PLN
Wartość części nominału o charakterze depozytowym 4000 PLN
Oprocentowanie części nominału o charakterze depozytowym 2% w skali pół roku
Wartość części nominału o charakterze inwestycyjnym 1000 PLN
Bariera Ochrony części kapitału o charakterze inwestycyjnym 60% Poziomu Początkowego
Kupon dla części nominału o charakterze inwestycyjnym 4% w skali roku
Akcje Bazowe Pfizer Inc. (PFE US Equity)
Roche Holding AG (ROG SE Equity)
Sanofi SA. (SAN FP Equity)
Ochrona kapitału 80% kapitału wypłacane po 6 miesiącach
Dzień Emisji 7 kwietnia 2021 r.
Poziom Początkowy oficjalny kurs zamknięcia Akcji Bazowej z Dnia 7 kwietnia 2021 r.
Poziom Końcowy oficjalny kurs zamknięcia Indeksu Bazowego z Dnia 31 marca 2026 r.
Dzień Płatności części o charakterze depozytowym 7 października 2021 r.
Dni Obserwacji 31 marca 2023
29 marca 2024
31 marca 2025
31 marca 2026
Dzień Zapadalności 7 kwietnia 2026 r.
Opłaty Wynagrodzenie z tytułu usług oferowania należne Santander Biuro Maklerskie do 3% łącznej nominalnej wartości emisji płatne przez Emitenta.
Opłata subskrypcyjna do 2% Ceny Emisji płatna przez Klienta.
W przypadku sprzedaży na rynku wtórnym (przed terminem zapadalności), prowizja maklerska 1% + 400 PLN płatna przez Klienta.
 
Dokumenty

Prospekt Podstawowy

Ostateczne Warunki Emisji 

Dokument zawierający Kluczowe informacje (KID)

 
Jak złożyć zapis?

Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów Private Banking Santander Bank Polska w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Zapis może złożyć tylko inwestor który otrzymał imienną propozycję nabycia wydaną na podstawie rekomendacji Santander Biuro Maklerskie. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z doradcą Private Banking. Dane kontaktowe Private Banking dostępne są tutaj.

 
Rynek wtórny

Z zastrzeżeniem normalnych warunków rynkowych i z zastrzeżeniem minimalnego nominału 50 000 PLN Banco Santander, S.A. zapewni rynek wtórny

Zastrzeżenia prawne

Istotne Informacje

Reklama: wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawierają propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego, zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji do zawarcia transakcji. Informacje tu zawarte nie obejmują opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy decyzji inwestycyjnej. Celem publikacji niniejszej informacji nie jest jakakolwiek zmiana, wyłączenie, zastąpienie lub uzupełnienie warunków instrumentu finansowego, określonych przez emitenta w dokumentacji prawnej właściwej dla instrumentu finansowego.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się w dokumentach udostępnionych na stronach emitenta, tj. odpowiednio w Prospekcie Podstawowym , Polskim Podsumowaniu Prospektu , Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Materiale zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID) oraz na stronie oferującego www.santander.pl/inwestor
w zakładce Rynek Pierwotny. Zatwierdzenia prospektu przez właściwy organ nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych instrumentów finansowych. Wartość zakupionych instrumentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści płynące z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać pomniejszone o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.
Produkty strukturyzowane oferowane są przez Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży krzyżowej, co oznacza, że do ich nabycia niezbędne jest zawarcie umowy maklerskiej oraz posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, z uwagi na fakt, że oferowanie produktów strukturyzowanych odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez Santander Biuro Maklerskie, usługą dodatkową w sprzedaży krzyżowej jest również usługa doradztwa inwestycyjnego.
W związku z korzystaniem z usług dodatkowych klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi. Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, świadczone na podstawie jednej umowy, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl w zakładce przydatne informacje „Taryfa Opłat i Prowizji” oraz w Informacjach wstępnych. Klient przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią informacji wstępnych. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z informacjami wstępnymi oraz innymi dokumentami wymaganymi do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej. Produkty o których mowa na niniejszej stronie kwalifikowane są jako PRIIPS (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Santander Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi dokument KID (Key Information Document) zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do produktów będących przedmiotem niniejszej prezentacji. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z treścią KID.
Przedstawione instrumenty są instrumentami skomplikowanymi i mogą być trudne do zrozumienia. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z Prospektem Podstawowym, Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz Materiałem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), oraz na ich podstawie rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz ocenić czy akceptowane są warunki instrumentu finansowego, w tym ryzyko związane z jego nabyciem. Uprawnienia z tytułu posiadania instrumentów finansowych wymienionych w dokumencie nie są zobowiązaniem Santander Biuro Maklerskie i nie są gwarantowane przez Santander Biuro Maklerskie.
Santander Biuro Maklerskie otrzymuje świadczenia w związku z oferowaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach znajdują się w dokumencie Formularz Informacyjny MIFID.
Niniejsza informacja nie została sporządzona przez emitenta instrumentu finansowego. Emitent instrumentu finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł. Organem Nadzoru dla Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.