Najczęściej wyszukiwane:

Informacje dla Klientów, którzy mieli zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9.11.2018 r

Komunikat z dnia 19 września 2018 r.

Deutsche Bank Polska - Biuro Maklerskie 
DB Securities S.A. 
ul. Lecha Kaczyńskiego 26 
00-609 Warszawa 

Informacje dotyczące usług maklerskich świadczonych przez DB Securities S.A. oraz Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
Szanowni Państwo, 
w związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.), usługi maklerskie, z których Państwo korzystają w ramach Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Pragniemy również poinformować, że Santander Bank Polska S.A. równolegle prowadzi proces nabycia akcji DB Securities S.A. i włączenia spółki do Grupy Santander Bank Polska S.A. W związku z tym DB Securities S.A. zmieni nazwę na Santander Securities S.A. Agentem Santander Securities S.A. będzie Santander Bank Polska S.A.
W zakresie usług maklerskich obsługa będzie kontynuowana z zachowaniem dotychczasowych warunków. Zmiany będą dotyczyły w głównej mierze nazwy podmiotu świadczącego usługi maklerskie oraz jego agenta, co znajdzie odzwierciedlenie w regulaminach i innych regulacjach. Pragniemy jednak podkreślić, że nie wpłynie to na Państwa obsługę. Zmiany zaczną obowiązywać od 12 listopada 2018 r., pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska S.A.

Waldemar Markiewicz                                            Paweł Trzaska 
Prezes Zarządu DB Securities S.A.                         Dyrektor Biura Maklerskiego

Co się nie zmieni

 • Serwis internetowy: Makler (dotychczas db Makler) będzie dostępny pod dotychczasowym adresem www.dbmakler.pl (a od 12.11.2018 r. dodatkowo, również pod adresem www.bm.santander.pl), bez zmian pozostanie także sposób logowania i funkcjonalność.
 • Strona internetowa: mogą Państwo stosować dotychczasowy adres www.dbmakler.pl oraz www.dbsecurities.pl. Po ich wpisaniu nastąpi automatyczne przeniesienie do aktualnych serwisów – odpowiednio www.bm.santander.pl oraz www.santandersecurities.pl
 • Obsługa Call Center: numery telefonów pozostaną bez zmian.
 • Placówki: sieć dotychczasowych oddziałów prowadzących obsługę maklerską nie ulegnie zmianie.

Co się zmieni

 • Stroną dotychczasowych umów zawartych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. stanie się z mocy prawa Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.
 • DB Securities S.A. zmieni nazwę na Santander Securities S.A. Zatem Państwa rachunek maklerski będzie prowadzony przez Santander Securities S.A. Rolę agenta firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A. będzie pełnił Santander Bank Polska S.A. Zatem z obsługi maklerskiej będą Państwo mogli korzystać w sieci dotychczasowych oddziałów włączonych w struktury Santander Bank Polska S.A.
 • Zmienią się adresy do korespondencji na następujące: Santander Securities S.A., ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań.
 • Zmieni się sposób podziału prowizji maklerskich pomiędzy Santander Securities S.A. a Santander Biuro Maklerskie. Nie wpłynie to na wysokość kosztów ponoszonych przez Państwa. Tabela opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A.) stanowi załącznik do niniejszego pisma
 • Regulaminy – zmiany wynikają głównie ze zmiany firm podmiotów świadczących usługi maklerskie. W załączeniu znajdą Państwo nowe regulacje, w których zaznaczone zostały wprowadzone zmiany:
  • Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Securities S.A. (dotychczas Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A.). Podstawa prawna zmian: § 98 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich DB Securities S.A.
  • Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.). Podstawa prawna zmian: § 45 ust. 4 lit. a, b, d Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
  • Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.). Podstawa prawna zmian: § 15 ust. 1 Regulaminu sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. w zw. z § 45 ust. 4 lit. a, b, d Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
  • Tabela opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A.). Podstawa prawna zmian: § 45 ust. 4 lit. b i d Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. w zw. z § 98 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A.

Kiedy zmiany wejdą w życie
Zmiany opisane w niniejszym piśmie, w tym zmienione Regulaminy oraz Tabela opłat i prowizji zaczną obowiązywać od dnia 12.11.2018 r. – pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska S.A. W przypadku zmiany terminu rejestracji, o którym mowa powyżej, data wejścia w życie nowych regulacji ulegnie przesunięciu. Poinformujemy Państwa o tym umieszczając informacje na stronach internetowych www.deutschebank.pl oraz www.dbsecurities.pl. Jeśli akceptują Państwo zmiany wprowadzone w załączonych dokumentach, nie muszą nas Państwo o tym informować. W przeciwnym razie, przed 12 listopada 2018 r. mogą Państwo skorzystać z uprawnień do rozwiązania umowy wskazanych w Regulaminach. Informujemy jednocześnie, że Santander Bank Polska S.A. po otrzymaniu Państwa danych osobowych stanie się ich administratorem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Santander Bank Polska S.A. znajdują się w załączonej do niniejszego listu Polityce przetwarzania danych osobowych, która jest również dostępna na stronie www.santander.pl. W związku z przeniesieniem Państwa produktów do Santander Bank Polska S.A. przekazujemy również obowiązujący dokument – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Deutsche Bank Polska S.A.
Gdzie znajdą Państwo informacje i pomoc
na infolinii pod numerem *                                  u doradcy 
801 18 18 18                                           w placówce Deutsche Banku

Wszelkie informacje dotyczące procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. będą dostępne na stronie www.deutschebank.pl oraz na infolinii i w Oddziałach Deutsche Bank Polska S.A., a także na stronie www.santander.pl/integracja


Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A.
Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A. 

Komunikat z dnia 27.04.2018r.

Szanowni Państwo,
Stosownie do Art. 65 ust. 6 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 oraz w związku z Art. 3 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/576, Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. przekazuje Informacje nt. 5 najlepszych systemów wykonywania oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń w 2017 roku
Z poważaniem
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 19 grudnia 2017 r.

W dniu 29.12.2017, od godziny 18:30, platforma internetowa db Makler będzie niedostępna. Przywrócenie możliwości logowania będzie miało miejsce 03.01.2018 w godzinach porannych.
Dla instrumentów finansowych rozliczanych w trybie D+2, transakcje zawarte 27.12.2017, będą rozliczone 29.12.2017, a transakcje zawarte 28.12.2017 w dniu 03.01.2018. Dzień 27.12.2017 będzie ostatnim dniem sesyjnym, którego rozliczenie uwzględnione zostanie w bieżącym roku podatkowym.
Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 29.12.2017 r. (włącznie) tracą ważność w tym dniu – po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 
Ponowienie zleceń za pośrednictwem platformy db Makler będzie możliwe po udostępnieniu nowej, spełniającej wymogi MIFID II wersji systemu, które planowane jest na 3 stycznia 2018 r. (godziny poranne).
 
Z poważaniem,
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Komunikat z dnia 3 stycznia 2018

Szanowni Państwo,
w dniu 3 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014,
wraz z powiązanymi aktami delegowanymi i wykonawczymi, określane powszechnie jako „MIFID II”. 

Wspomniane regulacje mają na celu zwiększenie ochrony inwestorów i wzmocnienie przejrzystości rynkowej. 

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają niektóre postanowienia Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. (dalej jako „Regulamin Biura Maklerskiego”)
i Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (dalej jako „Regulamin DB Securities”) w celu dostosowania ich do wskazanych wyżej regulacji. 

Zmiany w Regulaminie Biura Maklerskiego dotyczą m.in.: 
1. rejestracji komunikacji z Klientem oraz udostępniania kopii nagrań i zapisów; 
2. zasad dokonywania oceny, czy usługi, które mają być świadczone na rzecz Klienta
lub instrumenty finansowe, będące ich przedmiotem, są dla Klienta odpowiednie; 
3. obowiązku posiadania kodu LEI i konsekwencji jego braku; 
4. przekazywania Klientowi informacji o kosztach i opłatach; 
5. przekazywania Klientowi dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) . 

Ponadto, w Regulaminie Biura Maklerskiego wprowadzono szereg zmian, w tym o charakterze redakcyjnym i porządkowym, które wskazano w Załączniku do niniejszego komunikatu. 

Zmiany w Regulaminie DB Securities dotyczą m.in.: 
1. zasad dokonywania oceny, czy usługi, które mają być świadczone na rzecz Klienta lub instrumenty finansowe, będące ich przedmiotem, są dla Klienta odpowiednie; 
2. przekazywania Klientowi informacji o kosztach i opłatach. 

Ponadto, w Regulaminie DB Securities wprowadzono szereg zmian, w tym o charakterze redakcyjnym i porządkowym, które wskazano w Załączniku do niniejszego komunikatu. 

Zmiany w Regulaminach wchodzą w życie z dniem 3 stycznia 2018 roku. 

Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu Biura Maklerskiego i §98 ust. 2 Regulaminu DB Securities (dalej łącznie jako „Regulaminy”) pragniemy poinformować o zmianach
w Regulaminach. 

Z dniem 3 stycznia 2018 r. zmianie ulega również „Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.” (dalej zwana „TOiP”) zmieniając nazwę na „Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A.” i wprowadzając rozróżnienie pomiędzy opłatami i prowizjami pobieranymi przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. oraz DB Securities S.A. 

Zmiany zostały wprowadzone w Regulaminie Biura Maklerskiego oraz TOiP w oparciu o §45 ust. 4 lit. a) Regulaminu Biura Maklerskiego, tj. w związku ze zmianą regulacji prawnych,
które pociągać będą za sobą konieczność dostosowania Regulaminu lub Tabeli Opłat do wymogów prawa, w tym także wymogów wynikających z aktów prawa Unii Europejskiej, podlegających bezpośredniej implementacji do prawa krajowego – w zakresie w jakim regulacje te stosować się będzie także do już zawartych umów o świadczenie usług maklerskich. 

Natomiast w odniesieniu do Regulaminu DB Securities, zmiany zostały wprowadzone na podstawie § 98 ust. 1 lit. b) Regulaminu DB Securities, tj. zmiany dotyczą powstania nowych obowiązków bądź zmniejszenia praw Klienta spowodowanych powstaniem bądź modyfikacją obowiązków w związku z wejściem w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na proponowane zmiany Regulaminu DB Securities lub Tabeli opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A. mogą zawiadomić o tym DB Securities S.A. Zawiadomienie o braku zgody oznaczać będzie wypowiedzenie przez Klienta umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w Regulaminie DB Securities. Brak zawiadomienia o braku zgody uważa się za przyjęcie nowych warunków. 

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na proponowane zmiany Regulaminu Biura Maklerskiego lub Tabeli opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A. mogą w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma, w formie elektronicznej bądź listownej, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Brak wypowiedzenia uważa się za przyjęcie nowych warunków. 

Zmiany wynikające z regulacji MIIFD II zostały wprowadzone również w Broszurze informacyjnej MIFID, Broszurze Informacyjnej DB Securities S.A. oraz Polityce wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w Deutsche Bank Polska S.A. i Polityce wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A.
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. 

Chcielibyśmy również poinformować, że zmianie ulegają zasady dokonywania przez Bank oceny adekwatności instrumentów finansowych względem zawartych w Ankiecie PIK (Profil Inwestycyjny Klienta) informacji o Państwa wiedzy i doświadczeniu. W celu umożliwienia Bankowi dokonania oceny adekwatności przed zawarciem każdej transakcji prosimy
o wypełnienie nowej Ankiety PIK, w przypadku braku jej wypełnienia Bank nie będzie w stanie dokonać tej oceny. 

Jednocześnie informujemy o uruchomieniu kanału zdalnego w celu wypełnienia Ankiety PIK.
Od teraz Ankietę można wypełnić: 

1) w Oddziale Banku lub
2) telefonicznie za pośrednictwem Teleserwisu (numer telefonu +48 12 625 80 56). 

Nowe wersje dokumentów w tym: zmienione Regulaminy, treść zmian i porównanie treści postanowień Regulaminów obowiązujących dotychczas z postanowieniami Regulaminów, które mają wejść w życie, zmienioną TOiP, Formularz Informacyjny MiFID (zawierający informacje
o kosztach powiązanych z usługami), Broszurę informacyjną MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych Deutsche Bank Polska S.A., Politykę wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A., Politykę zarzadzania konfliktami interesów w DB Securities S.A. oraz Broszurę informacyjną DB Securities S.A., znajdą Państwo na stronie www.dbmakler.pl 

Zestawienie zmian w regulaminach 

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
 

Komunikat z dnia 19 września 2017 r.

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie z dniem 3 stycznia 2018 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE („MiFID II”), przypominamy o konieczności dostarczenia najpóźniej do 29 grudnia 2017 r. kodu LEI, niezbędnego do poprawnego raportowania transakcji na papierach wartościowych i pozostałych instrumentach finansowych.
MiFID II wymaga uzyskania kodu LEI od wszystkich osób prawnych, zamierzających zawierać transakcje na rynkach finansowych. Informacje na jego temat, a także instrukcja, w jaki sposób go uzyskać, dostępne są na stronach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (https://lei.kdpw.pl/).
Kod LEI mogą Państwo przekazać do Biura Maklerskiego za pośrednictwem naszej infolinii pod numerem tel. +48 (12) 625 80 88.
 
Niedostarczenie kodu LEI we wskazanym wyżej terminie  będzie skutkowało wstrzymaniem przez Deutsche Bank Polska S.A. oraz DB Securities S.A. świadczenia usług na rzecz Państwa w zakresie przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń. Powyższe ograniczenie będzie obowiązywało do czasu dostarczenia przez Państwa numeru LEI. 
 
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.04.2017 dyspozycje dotyczące rachunku inwestycyjnego będą realizowane do godz. 14:00
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
 

Komunikat z dnia 18 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od godz. 22.00 dnia 18.11.2016 (piątek), do godz. 18.00  dnia 20.11.2016 (niedziela), dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 23 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 7:30 dnia 24.09.2016 (sobota), do godz. 18.00  dnia 25.09.2016 (niedziela), dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 16 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 8:00 dnia 17.09.2016 (sobota) do godz. 18.00  dnia 18.09.2016 (niedziela), dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 8 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 22:30 dnia 9.09.2016 (piątek) do godz. 16:00 dnia 10.09.2016 (sobota), dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 2016
Szanowni Państwo,

naszym celem jest dostarczanie Państwu usług najwyższej jakości oraz stałe rozwijanie naszej oferty. Aby móc jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych we współpracy z Biurem Maklerskim Deutsche Bank Polska.
Celem badania jest stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji inwestycyjnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy badania, którzy podadzą swój adres e-mail, mają szanse wygrać cenne nagrody. Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy, a jej wypełnienie zajmie maksymalnie 10 minut.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie obi.sii.org.pl – tylko do 30 września 2016 roku. 
Zachęcamy do udziału w badaniu.
 
Z poważaniem,
Biuro Maklerskie Deutsche Bank  Polska
 

Komunikat z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od  12.08.2016 godz. 22:00 do  14.08.2016 godz.18:00 z uwagi na prowadzone prace serwisowe  nie będzie możliwości logowania do platformy db Makler.
Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 15 lipca 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w godz. 00:00 - 18:00 dnia 16.07.2016 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do systemu db Makler. 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
 

Komunikat z dnia 10 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 20:30 w dniu 10.06.2016 (piątek), do godz. 20:00 w dniu 12.06.2016 (niedziela), nie będzie możliwości logowania do platformy db Makler, z uwagi na prowadzone prace serwisowe.
Za utrudnienia przepraszamy.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 19 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 9:00 dnia 21.05.2016 (sobota) do godz. 18:00 dnia 22.05.2016 (niedziela), dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 6 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6. maja 2016 r. (piątek) w godz. 22:00 - 00:00, dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
 

Komunikat z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30. kwietnia 2016 r. (sobota) mogą występować chwilowe przerwy w dostępie do platformy db Makler.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 23:00 dnia 15. kwietnia (piątek) do godz. 4:00 dn. 16. kwietnia (sobota) mogą występować chwilowe przerwy w dostępie do platformy db Makler.
Natomiast od godz. 17:00 dn. 16. kwietnia (sobota), z uwagi na prowadzone prace serwisowe, dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy. Przywrócenie możliwości logowania nastąpi 18. kwietnia (poniedziałek) o godz. 8:00.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10. kwietnia 2016 r. (niedziela) mogą występować chwilowe przerwy w dostępie do platformy db Makler.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 25 marca 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.03.2016 Biuro Maklerskie pracuje do godziny 14:00.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
 
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 24 marca 2016 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dzień 25. marca 2016 r. (Wielki Piątek) jest dniem bez sesji giełdowej oraz rozliczeń w KDPW. Wszelkie dyspozycje telefoniczne dot. operacji finansowych oraz na papierach wartościowych (przelewy, transfery), będę w tym dniu realizowane tylko do godz. 14:00.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 18 marca 2016 r.

Szanowni Inwestorzy,
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19. marca 2015 r. w godz. 08:00-23:00 z uwagi na prowadzone prace serwisowe dostęp do platformy db Makler może być utrudniony.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
 
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 26 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 8:00 dnia 27. lutego 2016 r. (sobota) do godz. 18:00 dnia 28. lutego 2016 r. (niedziela) mogą występować czasowe przerwy w dostępie do platformy db Makler.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 29 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 21:15 dnia 29.01.2016 (piątek) do godz. 18:00 dnia 30.01.2016 (sobota), dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 22. stycznia 2016 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 10:00 dnia 23.01.2016 (sobota) do godz. 18:00 dnia 24.01.2016 (niedziela), dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 29. grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30. grudnia 2015 r., od godziny 18.00, platforma internetowa db Makler będzie niedostępna. Przywrócenie możliwości logowania nastąpi 3. stycznia 2016 r. o godzinie 18.00. 
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
 

Komunikat z dnia 14. grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Dni 24. grudnia (Wigilia) oraz 31. grudnia (Sylwester) są dniami bez sesji giełdowej oraz rozliczeń KDPW i w tych dniach infolinia Biura Maklerskiego będzie czynna w godzinach 8:30 - 14:00. Wszelkie dyspozycje telefoniczne dotyczące operacji finansowych oraz na papierach wartościowych, nie będą realizowane.
Dla instrumentów finansowych rozliczanych w trybie D+2, transakcje zawarte 28.12.2015 r. będą rozliczone 30.12.2015 r., natomiast transakcje zawierane od 29.12.2015 r. zostaną rozliczone już w przyszłym roku. Dzień 28.12.2015 r. będzie zatem ostatnim dniem sesyjnym dla transakcji na instrumentach rynku kasowego, których rozliczenie uwzględnione zostanie w bieżącym roku podatkowym. Z kolei dla instrumentów finansowych rozliczanych w trybie D+0 (kontrakty terminowe) transakcje zawarte 30. grudnia 2015 r. zostaną rozliczone jeszcze tego samego dnia.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu GPW Nr 1249/2015 z dnia 8. grudnia 2015, po zakończeniu obrotu w dniu 30. grudnia 2015 r. nastąpi unieważnienie wszystkich zleceń maklerskich przekazanych na Giełdę oraz do Alternatywnego Systemu Obrotu, które nie zostaną zrealizowane do końca dnia 30. grudnia 2015 r.
Z poważaniem,
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Komunikat z dnia 11. grudnia 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12. grudnia 2015 r. (sobota) mogą występować chwilowe przerwy w dostępie do platformy db Makler.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
 

Komunikat z dnia 4. grudnia 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 10:00 dnia 5.12.2015 (sobota) do godz. 10:00 dnia 6.12.2015 (niedziela), mogą występować przerwy w dostępie do platformy db Makler, z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 19. listopada 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 9:00 dnia 21.11.2015 (sobota) do godz. 18:00 dnia 22.11.2015 (niedziela), dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 9. listopada 2015 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5. sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zmianie uległy zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez Deutsche Bank Polska S.A., w tym reklamacji związanych ze świadczeniem usług maklerskich.
Informacje nt. nowych zasad znajdą Państwo pod linkiem: https://www.dbmakler.pl/reklamacje.html 
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 23 października 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od godz. 22:00 dnia 23.10.2015 (piątek) do godz. 18:00 dnia 25.10.2015 (niedziela), dostęp do platformy db Makler nie będzie możliwy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.
 

Komunikat z dnia 14. października 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na awarię jednego z komponentów systemu informatycznego, obsługującego komunikaty przychodzące z Giełdy Papierów Wartościowych, w dniu 14.10.2015 nie będą pojawiały się w platformie db Makler powiadomienia o statusie zarejestrowanych zleceń oraz o zawartych transakcjach. Powyższe nie ma wpływu na poprawne rejestrowanie zleceń, jak również na ich realizację, modyfikację bądź anulatę. 

Za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji przepraszamy.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 14. października 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.10.2015 w godzinach 21:00-22:00 dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 02 października 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2.10.2015 od godz. 22:00 do dnia 3.10.2015 do godz. 18:00 dostęp do platformy db Makler może być utrudniony, z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 17 lipca 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.07.2015, z uwagi na prowadzone prace serwisowe, dostępność platformy db Makler może być ograniczona, natomiast w dniu 19.07.2015 w godzinach 8.00-16.00, dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 07 lipca 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że dnia 11.07.2015 w godzinach 01:00-12:00 dostęp do platformy db Makler może być ograniczony z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 01 lipca 2015 r.

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 2015
Szanowni Państwo,
naszym celem jest dostarczanie Państwu usług najwyższej jakości oraz stałe rozwijanie naszej oferty. Aby móc jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych we współpracy z Biurem Maklerskim Deutsche Bank Polska.
Celem badania jest stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji inwestycyjnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy badania, którzy podadzą swój adres e-mail, mają szanse wygrać cenne nagrody. Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy, a jej wypełnienie zajmie maksymalnie 10 minut.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie obi.sii.org.pl – tylko do 31 sierpnia 2015 roku. 
Zachęcamy do udziału w badaniu.
Z poważaniem,
Biuro Maklerskie Deutsche Bank  Polska

Komunikat z dnia 29 czerwca 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4.07.2015 dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 29 maja 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.05.2015 od godz. 9.30 do dnia 31.05.2015 do godz. 18.00 dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 25 maja 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że dnia 2015-05-25 w godzinach 20:30-24:00 mogą wystąpić czasowe problemy z dostępem do platformy db Makler z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 22 maja 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że dnia 2015-05-24 w godzinach 00:00-12:00 mogą wystąpić czasowe problemy z dostępem do platformy db Makler z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 15 maja 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że dnia 2015-05-16 mogą wystąpić czasowe problemy z dostępem do platformy db Makler z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 2 kwietnia 2015 r

Szanowni Państwo,

Dzień 03.04.2015 jest dniem bez sesji giełdowej oraz rozliczeń w KDPW. Wszelkie dyspozycje telefoniczne, dot. operacji finansowych oraz na papierach wartościowych, nie będą tego dnia realizowane.
Z poważaniem,
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 9 stycznia 2015 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2015-01-10 godz. 18:00 do dnia 2015-01-11 godz. 10:00, dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

Dni 24.12.2014 oraz 31.12.2014 są dniami bez sesji giełdowej oraz rozliczeń KDPW i w tych dniach infolinia maklerska będzie czynna w godzinach 8:30 - 14:00. Wszelkie dyspozycje telefoniczne, dot. operacji finansowych oraz na papierach wartościowych, nie będą realizowane.
W dniu 30.12.2014, od godziny 21.00, platforma internetowa db Makler będzie niedostępna. Przywrócenie możliwości logowania będzie miało miejsce 01.01.2015 o godzinie 12.00.
Dla instrumentów finansowych rozliczanych w trybie D+2, transakcje zawarte 22.12.2014, będą rozliczone 29.12.2014, a transakcje zawarte 23.12.2014 w dniu 30.12.2014. Dzień 23.12.2014 będzie ostatnim dniem sesyjnym, którego rozliczenie uwzględnione zostanie w bieżącym roku podatkowym.
Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 30.12.2014 r. (włącznie) tracą ważność w tym dniu – po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 

Z poważaniem,
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Komunikat z dnia 2 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dziś mogą występować przejściowe utrudnienia w korzystaniu z systemu db Makler. 
Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność systemu.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Komunikat z dnia 14 października 2014 r.

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 2014-10-17, od godz. 22:00, do dnia 2014-10-19 do godz. 18.00, dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 29 października 2014 r.

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 2014-11-01 od godz. 2:00, do dnia 2014-11-02 do godz. 18.00, dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 14 października 2014 r.

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 2014-10-17, od godz. 22:00, do dnia 2014-10-19 do godz. 18.00, dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy z uwagi na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 6 października 2014 r.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 października 2014 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmienia dotychczasowy cykl rozrachunkowy dla akcji, praw do akcji, etf-ów, kwitów depozytowych oraz certyfikatów inwestycyjnych z T+3 na T+2. Zmiana oznacza m.in. szybsze pozyskiwanie gotówki w przypadku sprzedaży papierów wartościowych oraz skraca proces związany z wykonywaniem praw z papierów wartościowych.
Gotówka po sprzedaży w/w papierów wartościowych dostępna będzie odtąd po dwóch dniach roboczych od dnia realizacji transakcji i analogicznie, prawo do dywidendy, czy prawo do udziału w WZA będzie przysługiwało także po dwóch dniach roboczych od dnia nabycia papierów wartościowych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/Broszura_T2_www_pl.pdf

Pozdrawiamy,
Biuro Maklerskie
Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 3 października 2014 r.

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w związku z pracami technicznymi przeprowadzanymi w dniu 3 października 2014 od godz. 23.30 do godz. 18.00 w dniu 4 października 2014 mogą nastąpić przerwy w dostępie do systemu db Makler.
Za utrudnienie przepraszamy.

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Komunikat z dnia 30 września 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 221/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych dotyczącą dodatkowego potwierdzania zleceń maklerskich, od 1 października zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność w aplikacji db Makler. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego dodatkowe potwierdzenie ma dotyczyć zleceń przekraczających liczbę instrumentów, maksymalną wartość oraz widełki dynamiczne lub/i widełki statyczne.
W celu potwierdzenia zlecenia należy skorzystać z dodatkowego atrybutu POD, który jest wysyłany na rynek automatycznie. W przypadku zlecenia przekraczającego ww. warunki, brak podtrzymania wiąże się z odrzuceniem takiego zlecenia.
Atrybut POD można wprowadzić dla wszystkich zleceń wysyłanych na giełdę, w tym celu należy zmodyfikować ustawienia Personalizacji rachunku, zaznaczając Włącz dla zleceń opcję podtrzymania (POD):

Włącz dla zleceń opcję podtrzymania (POD)

Drugim sposobem na uniknięcie odrzucenia dla pojedynczego zlecenia jest wprowadzenie atrybutu POD w momencie wypełniania formatki Nowe zlecenie po rozwinięciu części Zaawansowane.

Wprowadzenie atrybutu POD w momencie wypełniania formatki Nowe zlecenie

Komunikat z dnia 3 września 2014 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że dziś mogą występować przejściowe utrudnienia w korzystaniu z systemu db Makler. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność systemu. Przypominamy, że zlecanie transakcji możliwe jest również telefonicznie za pośrednictwem Zespołu Usług Maklerskich pod nr tel.: 801 18 18 18 lub 12 625 80 88.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
 
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Komunikat z dnia 14 maja 2014 r.

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 maja 2014 roku, DB Securities S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A." (dalej jako „Regulamin”) oraz w „Tabeli opłat i prowizji DB Securities S.A." (dalej jako „Tabela”). Regulamin oraz Tabela w nowym brzmieniu stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.
Zmiany wprowadzone w Regulaminie mają w przeważającej mierze charakter redakcyjny, aczkolwiek niektóre z nich dokonują zmian merytorycznych. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić w szczególności: 
1) uściślenie obowiązków w zakresie raportowania transakcji na kontraktach pochodnych, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (§4 ust. 7 i 8 oraz §56 Regulaminu), 
2) doprecyzowanie warunków zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie praw pochodnych (§7 ust. 7 Regulaminu), 
3) uszczegółowienie trybu i warunków wnoszenia skarg i reklamacji (§94 Regulaminu), 
4) określenie zmian w Regulaminie lub Tabeli, które wymagają jedynie notyfikacji Klienta, oraz skutków prawnych kiedy Klient nie wyrazi zgody na zaproponowane zmiany a w przypadku których ma on prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu w Regulaminie przepisanego (§98 Regulaminu).
Wraz ze zmianą Tabeli, DB Securities S.A. wprowadza nowy system pobierania prowizji od zleceń składanych za pośrednictwem internetu. Obecna wysokość prowizji: 
a) 0,19%, w przypadku zrealizowanych zleceń, o których mowa w części A Tabeli, 
b) 0,14%, w przypadku zrealizowanych zleceń na rynku obligacji na rynku polskim, o których mowa w części C Tabeli, 
pozostaje niezmieniona, aczkolwiek minimalna jej wartość będzie wynosić każdorazowo 1,90 PLN, niezależnie od wartości złożonego przez Klienta zlecenia.
Ponadto zmianie ulegają opłaty za db Notowania dla osób prawnych. Opłaty za pakiet Makler 1 i Makler 5 wyniosą 171,65 PLN miesięczne, natomiast opłata za korzystanie z pakietu Trader będzie wynosiła 213,80 PLN miesięcznie.
Mając na względzie powyższe zmiany, w przypadku gdyby nie wyrażali Państwo zgody zarówno na formę jak i treść proponowanych regulacji, zgodnie z §97 ust. 2 Regulaminu, mają Państwo możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Brak zawiadomienia z Państwa strony o braku zgody na zmianę regulacji uważa się za wyrażenie zgody na ich przyjęcie w zmienionej treści.
Załączniki:

Komunikat z dnia 15 kwietnia 2014 r

Szanowni Państwo, 
Dzień 18.04.2014 jest dniem bez sesji giełdowej oraz rozliczeń w KDPW. W związku z powyższym, w tym dniu w DB Securities S.A., nie będą realizowane dyspozycje dotyczące wpłat, wypłat oraz transferów papierów wartościowych. W dniu18.04.2014 zasilenia rachunków maklerskich środkami pieniężnymi oraz przelewy z rachunków maklerskich, będą mogły być realizowane jedynie przy użyciu platformy db Makler.

Komunikat z dnia 6 lutego 2014 r.

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że 31 stycznia 2014 r. nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie dwóch podmiotów Grupy Deutsche Bank w Polsce: Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Od tego momentu działają one już jako jedna organizacja pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A.
Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

Komunikat z dnia 31 grudnia 2013 r.

Szanowni Państwo,
Ze względu na przerwę techniczną, dnia 31.12.2013 r. Biuro Maklerskie nie będzie aktywowało elektronicznego dostępu do rachunku maklerskiego. Aktywacja będzie ponownie możliwa od godziny 8:30 dnia 02.01.2014 r.

Komunikat z dnia 23 grudnia 2013 r.

Szanowni Państwo,
Dni 24.12.2013 oraz 31.12.2013 są dniami bez sesji giełdowej oraz rozliczeń KDPW. W związku z powyższym, w tych dniach infolinia maklerska będzie czynna w godzinach 8:30 - 14:00.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu GPW Nr 1366/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. po zakończeniu obrotu w dniu 30 grudnia 2013 r. nastąpi unieważnienie wszystkich zleceń maklerskich przekazanych na Giełdę oraz do Alternatywnego Systemu Obrotu, które nie zostaną zrealizowane do końca dnia 30 grudnia 2013 roku.

Komunikat z dnia 19 grudnia 2013 r.

Szanowni Państwo,
Od dnia 16 grudnia 2013 platforma transakcyjna db Makler posiada nowe funkcjonalności.

Odpinanie pulpitu

Przy użyciu ikony pinezki można odpiąć własny pulpit od platformy transakcyjnej i przenieść na inny monitor:

Odpinanie pulpitu

Istnieje także możliwość odpięcia formatki do składania zleceń i przeniesienia jej np. na ekran db Notowań:

Odpinanie formatki do składania zleceń

 • Dopasowanie pulpitu do rozdzielczości ekranu

Przy użyciu niżej zaznaczonego przycisku można dopasować wielkość formatek do pulpitu, szczególnie jeśli nie mieszczą się one w obrębie ekranu, lub pozostaje na nim wolne miejsce:

Dopasowanie pulpitu do rozdzielczości ekranu

 

Komunikat z dnia 10 grudnia 2013 r.

Szanowni Państwo,
Dni 24.12.2013 oraz 31.12.2013, są dniami bez sesji giełdowej oraz rozliczeń w KDPW. W związku z powyższym, w tych dniach w DB Securities S.A. nie będą realizowane dyspozycje dotyczące wpłat, wypłat oraz transferów papierów wartościowych. W dniu 24.12.2013 zasilenia rachunków maklerskich środkami pieniężnymi oraz przelewy z rachunków maklerskich, będą mogły być realizowane jedynie przy użyciu platformy db Makler, natomiast w okresie od dn. 30.12.2013 od godz. 17.30 do dn. 01.01.2014 do godz. 17.00 korzystanie z platformy db Makler będzie niemożliwe.
Przepraszamy za niedogodności.

Komunikat z dnia 23 września 2013 r.

Szanowni Państwo,
Z dniem 23 września 2013 r. GPW SA rozpoczyna publikację indeksu WIG30, który będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych. Rozszerzenie portfela głównego indeksu na GPW implikuje również zwiększenie liczby uczestników w indeksie średnich spółek (mWIG40) oraz w indeksie małych spółek (sWIG80). Ponadto zmianie ulega mnożnik kontraktów terminowych na indeks WIG20.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym przygotowanym przez nasze Biuro.
 

Komunikat z dnia 30 lipca 2013 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy , że od godz. 7.00 w dniu 3-go sierpnia 2013 r., do godz. 18.00 w dniu 4-go sierpnia 2013 r. strony internetowe https://www.dbmakler.pl oraz https://www.deutschebank.pl/ będą niedostępne.

Logowanie do platformy transakcyjnej db Makler będzie wówczas możliwe z adresu https://makler.dbmakler.pl/

W podanym terminie niemożliwe będzie składanie wniosków o otwarcie konta maklerskiego db Makler oraz internetowego konta db Net.

Komunikat z dnia 30 lipca 2013 r.

Szanowni Państwo,
zawsze staramy się zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości oraz stale rozwijać naszą ofertę. Aby móc jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
Celem badania jest stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji inwestycyjnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy badania, którzy podadzą swój adres e-mail, mają szanse wygrać cenne nagrody. Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy, a jej wypełnienie nie powinno zająć Państwu więcej niż 10-15 minut.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie obi.sii.org.pl – tylko do 31 sierpnia 2013 roku.
Zachęcamy do udziału w badaniu. W poprzednich dwóch edycjach wzięło udział łącznie ponad 13 tysięcy inwestorów!

 

Komunikat z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Szanowni Państwo, 

W związku z planowaną w najbliższym czasie przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie wymianą dotychczasowej platformy transakcyjnej WARSET i zastąpienie jej przez UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) informujemy, iż zmianie ulegną zasady przyjmowania i wykonywaniia zleceń na GPW przez firmy inwestycyjne.
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi zamieszczonymi na stronie Biura Maklerskiego tutaj oraz na stronie Giełdy Papierów Wartościowych tutaj.
W szczególności zachęcamy do zapoznania się z materiałem GPW poświęconym najważniejszym różnicom pomiędzy platformami WARSET i UTP.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z planowanym uruchomieniem systemu giełdowego UTP od dnia 12.04.2013 od godz. 18:00 do dnia 14.04.2013 do godz. 18:00 dostęp do platformy db Makler będzie niemożliwy. W tym czasie bedą prowadzone prace zwiazanie z dostosowaniem systemu do wymagań UTP.
Wszystkie zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do końca dnia 12 kwietnia 2013 roku, stracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.
Ponadto, zgodnie z komunikatem GPW, w trosce o bezpieczeństwo uczestników rynku, w dniu 16 kwietnia 2013 r. nie będzie przeprowadzana sesja giełdowa.

Komunikat z dnia 28 marca 2013 r.

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dzień 29 marca 2013 r. (piątek) jest dniem bez sesji giełdowej. Ponadto, w tym dniu przelewy pomiędzy rachunkami maklerskimi oraz bankowymi będzie można realizować wyłącznie za pośrednictwem platformy transakcyjnej db makler. Dyspozycje telefoniczne i osobiste przyjęte w tym dniu będą realizowane w dniu 2 kwietnia 2013 (wtorek).

Komunikat z dnia 21 stycznia 2013 r.

Szanowni Klienci,
Z przyjemnością informujemy, iż rachunek db Makler zwyciężył w pierwszym rankingu kont maklerskich przygotowanym przez Puls Biznesu, w którym porównano ofertę kont maklerskich oferowanych klientom indywidualnym. Link do artykułu można znaleźć tutaj.

Komunikat z dnia 18 grudnia 2012 r.

Szanowni Klienci,
Informujemy, iż dzień 20 grudnia będzie ostatnim dniem sesyjnym, w którym dokonana sprzedaż będzie uwzględniona w rozliczeniu bieżącego roku podatkowego dla akcji, PDA oraz pozostałych instrumentów rozliczanych w terminie D+3. 
Dzień 21 grudnia będzie ostatnim dniem sesyjnym, w którym dokonana sprzedaż będzie uwzględniona w rozliczeniu bieżącego roku podatkowego dla obligacji, PP oraz pozostałych instrumentów rozliczanych w terminie D+2.
Ponadto informujemy, iż w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia, w związku z brakiem sesji giełdowej w tych dniach, Biuro Maklerskie pracuje w godzinach 9-14.

Komunikat z dnia 11 grudnia 2012 r.

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 24 grudnia oraz 31 grudnia są dniami bez sesji giełdowej. Ponadto, w tych dniach przelewy pomiędzy rachunkami maklerskimi oraz bankowymi będzie można realizować wyłącznie za pośrednictwem platformy transakcyjnej db makler. Dyspozycje telefoniczne i osobiste nie będą przyjmowane. Ponadto, zgodnie z uchwałą Giełdy z dnia 7 grudnia 2012 roku, wszystkie zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do końca dnia 28 grudnia 2012 roku, tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Komunikat z dnia 26 listopada 2012 r.

Miło nam poinformować, iż rachunek db Makler zwyciężył w "Rankingu Kont Maklerskich" z dnia 26.11.2012 roku przeprowadzonym przez Comperia.pl.
Pełen ranking można zobaczyć tutaj.

 

Komunikat z dnia 7 października 2011 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu DB Securities S.A. z dnia 7 października 2011 r., DB Securities rezygnuje do odwołania z przyjmowania od Klientów Detalicznych zleceń sprzedaży opcji, w celu otwarcia pozycji krótkiej.
 
 
Szanowni Państwo,
naszym celem jest dostarczanie Państwu usług najwyższej jakości oraz stałe rozwijanie naszej oferty. Aby móc jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych we współpracy z Biurem Maklerskim Deutsche Bank Polska.
Celem badania jest stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji inwestycyjnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy badania, którzy podadzą swój adres e-mail, mają szanse wygrać cenne nagrody. Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy, a jej wypełnienie zajmie maksymalnie 10 minut.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie obi.sii.org.pl – tylko do 31 sierpnia 2015 roku. 
Zachęcamy do udziału w badaniu.
Z poważaniem,
Biuro Maklerskie Deutsche Bank  Polska

Komunikat z dnia 18 marca 2016 r.

Szanowni Inwestorzy,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2015-03-19 w godz. 08:00-23:00 z uwagi na prowadzone prace serwisowe dostęp do platformy db Makler może być utrudniony.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
 
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Komunikat z dnia 18 marca 2016 r.

Szanowni Inwestorzy,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2015-03-19 w godz. 08:00-23:00 z uwagi na prowadzone prace serwisowe dostęp do platformy db Makler może być utrudniony.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
 
 
Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.